Aviso legal

O sitio web https://solarprofit.es/ (en diante, o “Web”) pertence a SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL (en diante, “SOLAR PROFIT”) con NIF B-65959991 e domicilio social na rúa Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona no Tomo 43902, Folio 101, Folio B-441381, Inscrición 1ª.

O usuario, ao utilizar a Web, acepta os presentes termos e condicións de uso (en diante, os "Termos e Condicións de Uso") e comprométese a utilizar a Web, así como os servizos e contidos aloxados, de conformidade cos presentes Termos e Condicións de uso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 

1. IDENTIFICACIÓN DAS PARTES

Os Termos e Condicións de Uso están subscritos, por unha banda, por SOLAR PROFIT e, por outra, polo usuario final interesado nos servizos ofrecidos a través da Web (en diante, o "Usuario") cuxos datos persoais son aqueles que proporcionou á Web e/ou a derivada da relación previa con SOLAR PROFIT.

O acceso e/ou uso deste Sitio Web atribúe á persoa a condición de Usuario, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, os Termos e Condicións de Uso aquí reflectidos. As mencionadas Condicións de Uso serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que, se for caso diso, sexan de obrigado cumprimento.

 

2. OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN

Estes Termos e Condicións de Uso regulan o acceso, navegación e uso da Web por parte do Usuario.

Ao acceder e/ou utilizar a Web, o Usuario acepta os termos das Condicións de Uso de SOLAR PROFIT e execútao baixo o seu propio risco. O Usuario comprométese a utilizar os contidos, información e datos da Web de acordo coas presentes Condicións de Uso, co resto de políticas accesibles a través da Web, coa normativa aplicable, cos bos costumes xeralmente aceptados e coa orde pública.

 

3. DISPOÑIBILIDADE DA WEB

A Web está dispoñible para todos os Usuarios que conten con acceso a Internet.

SOLAR PROFIT fai todo o posible para que a Web estea dispoñible en todo momento. Non obstante, o acceso á Web realízase a través dunha conexión a Internet, polo que a súa calidade e dispoñibilidade poden verse alteradas por factores alleos a SOLAR PROFIT.

SOLAR PROFIT non se fai responsable da indispoñibilidade da Web, da imposibilidade e/ou dificultades de descarga ou acceso ao contido, nin de calquera outro fallo no sistema de comunicación que puidese ocasionar a súa indispoñibilidade.

 

4. ACCESO E USO DA WEB

4.1. ACCESO Á WEB

O acceso e uso do Sitio Web é gratuíto, salvo no que respecta ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións facilitada polo provedor de acceso contratado por cada Usuario.

O acceso á Web, así como o uso non consentido que se poida facer da información nela contida é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

 

4.1. USO DA WEB

O Usuario asume a responsabilidade do uso da Web. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que sexa necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro, o Usuario será o responsable de facilitar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, o Usuario poderá recibir un contrasinal do que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial deste.

SOLAR PROFIT non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidese derivarse do devandito acceso, uso ou incumprimento dos presentes Termos e Condicións de Uso, nin será responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que se poidan causar ao sistema informático e/ou ao sistema operativo móbil do Usuario (hardware e software) ou aos ficheiros ou documentos almacenados nel como consecuencia de: (i) a presenza dun virus no dispositivo do Usuario que se utilice para a conexión aos servizos e/ou produtos ofrecidos por SOLAR PROFIT a través da Web; (ii) un mal funcionamento do navegador; e (iii) o uso de versións non actualizadas deste.

 

5. NORMAS DE USO DA WEB PARA USUARIOS

SOLAR PROFIT resérvase o dereito de cancelar a conta do Usuario rexistrado, podendo proceder á resolución deste contrato. En especial, a baixa como Usuario poderá realizarse no caso de detectarse o incumprimento dalgunha das obrigas contractuais contraídas neste acto, así como no caso de observar un uso da Web contrario aos presentes termos Condicións de Uso, á Política de Privacidade, Política de Cookies e/ou os usos de boa fe aceptados no sector. En todo caso, SOLAR PROFIT non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través de foros, chats ou outras ferramentas de participación.

Neste sentido, o Usuario comprométese a:

Facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios fornecidos por SOLAR PROFIT para o acceso a determinados contidos ou servizos ofrecidos a través da Web e para mantelos actualizados. SOLAR PROFIT resérvase o dereito, sen prexuízo das demais medidas legais ao seu alcance, a retirar, denegar ou suspender o acceso ao Sitio Web, no caso de que os datos facilitados sexan ou poidan ser falsos, inexactos ou enganosos. En todo caso, o Usuario será totalmente responsable dos datos ou contidos transmitidos ou comunicados a SOLAR PROFIT. Neste sentido, o Usuario asume a responsabilidade dos danos que poidan derivarse do seu uso indebido.

Non utilizar a Web nin ningún dos elementos que a integran, para desenvolver operacións de tempo compartido, constituírse en provedor de servizos de aplicacións de software na medida en que estean dirixidos a facer posible o acceso de terceiros á plataforma ou a algún dos seus compoñentes, a través de operacións de alugueiro, servizos administrativos ou calquera outro de similar consideración, compartilos ou poñelos a disposición de terceiros.

Non usar a Web para recoller datos persoais doutros Usuarios.

Non utilizar a Web como sistema de xestión e intercambio de información e/ou documentación ilícita, contraria á moral ou á orde pública, contraria aos dereitos de autor e/ou á propiedade industrial.

Non realizar actos de enxeñaría inversa, toma de requisitos e outras actividades destinadas a desenvolver unha plataforma en liña idéntica ou similar á que pon a disposición SOLAR PROFIT, podendo considerarse esta actividade un acto de competencia desleal e vulneración dos dereitos de propiedade intelectual e industrial que SOLAR PROFIT ostenta sobre a Web.

Non someter a Web a cargas de traballo que estean claramente dirixidas a desestabilizala, incluídos ataques de denegación de servizo (DDoS) ou situacións similares. En caso de detectarse este tipo de situacións, non será de aplicación o nivel de servizo indicado anteriormente, considerándose unha situación de emerxencia.

Non eliminar, suprimir, alterar, manipular ou modificar de ningún xeito aquelas notas, lendas, indicacións ou símbolos que SOLAR PROFIT, como lexítimo titular dos dereitos, incorpore ás súas propiedades en materia de propiedade intelectual ou industrial (por exemplo, copyright, © , ® e TM), tanto na propia plataforma coma no material asociado.

Non provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de SOLAR PROFIT, dos seus provedores ou de terceiros; introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar os danos antes mencionados.

Poñer en coñecemento de SOLAR PROFIT calquera feito ou situación que puidese producirse que puidese poñer en perigo a seguridade no acceso por parte dos usuarios autorizados.

Non impedir o normal desenvolvemento dun evento, concurso, promoción ou calquera outra actividade dispoñible a través da Web, xa sexa alterando ou tratando de alterar, ilícitamente ou de calquera outra forma, o acceso, participación ou funcionamento daqueles, ou falseando o resultado destes e/ou utilizando métodos de participación fraudulentos, a través de calquera procedemento e/ou a través de calquera práctica que atente ou infrinxa estes Termos e Condicións de Uso de calquera xeito.

Absterse de utilizar os contidos da Web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos ou contrarios aos aquí establecidos, lesivos dos dereitos e intereses de SOLAR PROFIT, doutros usuarios, terceiros ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar este sitio web ou impedir o normal uso ou gozo deste por parte dos usuarios.

Absterse de forzar fallos ou violacións de seguridade na web.

 

 

6. LIGAZÓNS A OUTROS SITIOS WEB

Estes Termos e Condicións de Uso non son de aplicación ás ligazóns e/ou páxinas web de terceiros ás que se poida acceder a través da Web. A Política de Privacidade e a Política de Cookies presentes na Web tampouco son aplicables.

No caso de acceder a outras redes ou recursos informáticos, o Usuario comprométese a someterse ao disposto nas correspondentes políticas de privacidade. En consecuencia, SOLAR PROFIT non se fai responsable do contido nin das medidas de seguridade adoptadas por estes.

Así mesmo, non se garante a ausencia de virus ou outros elementos dos contidos enlazados dende a Web que poidan provocar alteracións no sistema informático (hardware e software) nos documentos ou ficheiros do Usuario, excluíndo a SOLAR PROFIT de calquera responsabilidade derivada de danos e prexuízos de calquera tipo causados por todo o anterior.

En todo caso, SOLAR PROFIT procederá á retirada inmediata de calquera ligazón cando os contidos aos que redirixe poidan violar a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública. Así mesmo, a inclusión destas conexións externas non suporá ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

 

7. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

SOLAR PROFIT non garante a dispoñibilidade permanente dos servizos ofrecidos na Web, aínda que fará todo o posible para garantir a súa regularidade e bo funcionamento. Para tales efectos, SOLAR PROFIT declara que adoptou e adoptará todas as medidas necesarias e razoables, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o bo funcionamento da Web.

Non obstante, SOLAR PROFIT non asume ningunha responsabilidade polos danos que puidesen derivarse de desconexións, interferencias ou interrupcións que poidan producirse no acceso ou navegación pola Web, nin polos danos que puidesen derivarse para o Usuario ou para terceiros da existencia e propagación de virus informáticos ou outros elementos nocivos.

SOLAR PROFIT non asume ningunha responsabilidade polos erros ou omisións que puidesen existir no contido da Web, nin polas actuacións que o Usuario poida levar a cabo en función do devandito contido.

 

8. MODIFICACIÓN DOS TERMOS E CONDICIÓNS DE USO

SOLAR PROFIT resérvase o dereito de realizar, sen previo aviso, as modificacións que considere oportunas nestes Termos e Condicións de Uso, sendo responsabilidade do Usuario a súa lectura atenta, cada vez que desexe utilizar a Web co fin de comprobar ou verifica. a existencia de modificacións ou cambios neles, tomando como referencia a data da última actualización. SOLAR PROFIT poderá modificar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través desta como a forma en que se presentan ou se localizan na Web.

 

9. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Usuario recoñece e acepta que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da Web, incluídos os contidos e/ou calquera outro elemento inseridos por SOLAR PROFIT na Web (incluíndo, a título enunciativo e non limitativo, todos aqueles elementos que compoñen o aspecto visual, a imaxe gráfica e outros estímulos sensoriais que conforman a Web ou "look and feel", marcas rexistradas, logotipos, nomes comerciais, textos, imaxes, gráficos, deseños, sons, bases de datos, software, diagramas de fluxo, presentacións, arquitectura de navegación, etc. así como os códigos fonte), pertencen exclusivamente a SOLAR PROFIT e/ou a terceiros que lle cederon lexitimamente os seus dereitos. Para tales efectos, entenderase por Web todas aquelas creacións incorporadas e expresadas por SOLAR PROFIT por calquera medio e/ou soporte material ou inmaterial, coñecido ou descoñecido, que estea suxeito á protección polas disposicións normativas vixentes en materia de propiedade intelectual e industrial.

A mera visualización, impresión, descarga ou almacenamento temporal, total ou parcial, dos contidos e/ou elementos inseridos por SOLAR PROFIT na Web está autorizada exclusivamente para o seu uso persoal, privado e sen ánimo de lucro por parte do Usuario, sempre que, en todo caso, se indique a orixe e/ou autor destes e que, se é o caso, conste o símbolo de copyright e/ou notas de propiedade industrial dos seus titulares. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa especificamente outorgada para tal fin por SOLAR PROFIT ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Queda terminantemente prohibida a utilización de tales elementos, a súa reprodución total ou parcial, comunicación e/ou distribución con fins comerciais ou lucrativos, así como a súa modificación, alteración, descompilación e/ou calquera outro acto de explotación da Web e, cuxos dereitos de imaxe, tiver o seu dereito de explotación SOLAR PROFIT. Para calquera outro uso distinto dos expresamente permitidos, será necesario obter o consentimento previo por escrito do titular dos dereitos de que se trate.

Os presentes Termos e Condicións de Uso non outorgan ao Usuario ningún outro dereito de uso, alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública da Web, e/ou dos seus contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa especificamente outorgada para tal fin por SOLAR PROFIT ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Sen prexuízo do anterior, se o Usuario considera que algún contido do Sitio Web puidese vulnerar dereitos de propiedade intelectual e industrial, pregámoslle que nolo comunique o antes posible, enviando un correo electrónico a info@solarprofit.com.

 

 

10. PROTECCIÓN DE DATOS

SOLAR PROFIT cumpre co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 Xeral de Protección de Datos (en diante, “RGPD”), a Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, “LOPDGDD”) e demais normativa vixente en cada momento, e garante o correcto uso e tratamento dos datos persoais do Usuario.

Polo tanto, cada vez que se acceda á Web, o Usuario deberá aceptar os Termos e Condicións de Uso e a Política de Privacidade para poder utilizar a Web, na que se informa sobre quen é o responsable do tratamento, a finalidade do tratamento, o tipo de datos, prazos de conservación, comunicacións de datos a terceiros, posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e revogación do consentimento, entre outros.

Para obter máis información sobre o tratamento dos seus datos persoais, pode consultar a nosa Política de Privacidade.

 

11. COMUNICACIÓNS

Desde SOLAR PROFIT, contactaremos co Usuario por correo electrónico ou facilitarémoslle información publicando avisos na Web. A efectos contractuais, o Usuario acepta o uso deste medio electrónico de comunicación e recoñece que todos os contratos, notificacións, información e outras comunicacións que enviamos por vía electrónica cumpren os requisitos legais.

As comunicacións que o Usuario nos envíe, deberán realizarse preferentemente por correo electrónico ao enderezo info@solarprofit.com. Tamén pode enviar unha comunicación escrita á atención de SOLAR PROFIT ao enderezo rúa Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), REF: “SOLAR PROFIT Web”.

 

12. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

A normativa vixente determinará as leis que deban rexer e a xurisdición que deba coñecer das relacións entre SOLAR PROFIT e o Usuario.

Non obstante, naqueles supostos nos que a referida normativa vixente prevexa a posibilidade para as partes de se someteren a un determinado foro, SOLAR PROFIT e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, aceptan someterse á lexislación española e aos Xulgados e Tribunais de Barcelona.

900253545
SOLICITAR ESTUDO
SOLICITAR ESTUDO

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.