POLÍTICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: 15/07/22

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L. (d’en endavant, “SOLAR PROFIT”) amb N.I.F. B-65959991 i domicili social al Carrer Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 43902, Foli 101, Fulla B-441381, Inscripció 1ª, manifesta que és propietària de la pàgina web https://solarprofit.es/ (d’en endavant, la “Web”) d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’en endavant, la “LSSICE”).
L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través de la Web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides per SOLAR PROFIT no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.
El terme Usuari/s s’utilitza aquí per a referir-se a totes les persones majors d’edat que accedeixin al Web.INFORMACIÓ BÀSICA RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES

Responsable del Tractament

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L.

Finalitat del tractament

Dur a terme la presentació de serveis contractats.
Registre i accés com a Usuari de la Web.
Sol·licitud d’estudi personalitzat.
Comunicacions, consultes i xat online.
Gestionar la recepció de currículums.
Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic de SOLAR PROFIT.
Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic d’altres entitats integrants del GRUP SOLAR PROFIT i/o tercers col·laboradors
Participació en campanyes promocionals.

Legitimació del tractament

El tractament de les seves dades pot estar basat en l’execució d’un contracte; consentiment; interès legítim, i/o una obligació legal.

Destinataris

No se cediran dades a tercers o a altres entitats del Grup Solar Profit, llevat que estigui basat en el seu consentiment o en l’execució del contracte.

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat. Així mateix, pot contactar amb el nostre DPO, així com presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho estima oportú.

Informació addicional

Pot consultar informació detallada sobre la protecció de les seves dades a continuació.INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES


1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament
En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (d’en endavant, la “LOPDGDD”), EL Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L.

N.I.F.

B-65959991

Domicilio social

Carrer Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona)

Telèfon

900 25 35 45

Correu electrònic de contacte

dpo@solarprofit.es2. Compliment de la normativa aplicable
SOLAR PROFIT ha adequat la Web al RGPD i a la LOPDGDD. Per això, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.
La transmissió de dades per part de l’usuari dels serveis de SOLAR PROFIT (d’en endavant, “l’Usuari”) a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquest informat de forma prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest.

3. Principis que apliquem a la seva informació personal
Les dades subministrades a SOLAR PROFIT per a diferents mitjans, formularis de contacte on-line o off-line o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.
En el tractament de les seves dades, de caràcter personal, apliquem els següents principis que s’ajustin a les exigències del RGPD:
 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre comptarem amb una base legal pel tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència. SOLAR PROFIT l’informa que únicament es recapta aquella informació necessària per a obtenir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per la/les finalitat/s per la/les quals se’l va informar.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb eles finalitats informades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per la qual es van recollir, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejats durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda entre les parts i/o els terminis de conservació previstos legalment.
 • Principi d’integritat: Les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la confidencialitat. Deu saber que agafem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat: SOLAR PROFIT, en la seva condició de Responsable del Tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari als quals tingui accés. El Responsable del Tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades: Tota la informació que l’Usuari facilita a SOLAR PROFIT ha de ser veraç i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SOLAR PROFIT o a tercers.
  SOLAR PROFIT es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.


4. Tractament de dades personals
4.1. Recollida i tractament de dades personals
En facilitar-nos les seves dades a través de la Web, formularis on-line o off-line o per a qualsevol mitjà, l’Usuari garanteix que aquests són vertaders, exactes, complets i actualitzats, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.
En el cas que faciliti a SOLAR PROFIT dades de tercers, l’Usuari ha de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre’s a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a SOLAR PROFIT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, SOLAR PROFIT podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin conforme a la normativa de protecció de dades.

4.2. Finalitats del tractament
Las finalitats dels tractaments que realitza SOLAR PROFIT de les dades personals de l’Usuari són:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Període de Conservació

Dur a terme la prestació de serveis contractats

Gestionar la relació contractual amb el client, inclòs l’enviament de comunicacions vinculades a la prestació del servei a través del correu electrònic i/o SMS.

Execució del contracte

6 anys després de la finalització de la relació contractual, i en el seu cas, després d’exercir el seu dret d’oposició.

Registre i accés com Usuari de la Web

Gestionar el registro de l’Usuari para fer ús de la Web i donar accés al seu perfil dins de la mateixa.

Consentiment de la persona interessada y, en el seu cas, execució del contracte

Revocació del consentiment o 6 anys després de finalitzar la relació contractual.

Sol·licitud de estudio personalitzat

Donar tràmit a la seva sol·licitud d’estudi personalitzat per a la seva casa o empresa, mantenir la comunicació entre l’Usuari i SOLAR PROFIT i, en el seu cas gestionar el procés precontractual fins la formalització del contracte.

Consentiment de la persona interessada i, en el seu cas, execució del contracte

Revocació del consentiment o 6 anys després de finalitzar la relació contractual.

Comunicacions i consultes i xat online

Atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments de l’Usuari realitzades a través dels formularis habilitats al Web, o fent ús del xat online.

Consentiment de la persona interessada

12 meses després de les consultes realitzades.

Gestionar la recepció de currículums

Gestionar la recepció de currículums rebuts a través de l’apartat habilitat per a això al Web per a les actuals i/o futures ofertes laborals a SOLAR PROFIT, així com dur a terme la gestió del procés de selecció.

Consentiment de la persona interessada

12 meses després de la rebuda del currículum.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic de productes, serveis, notícies, publicitat i altra informació relacionada amb l’activitat comercial de SOLAR PROFIT

Consentiment de la persona interessada; execució del contracte i interès legítim quan correspongui amb la prèvia anàlisi de ponderació.

Fins a la revocació del consentiment o oposició al tractament.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic d’altres entitats integrants del GRUP SOLAR PROFIT i/o tercers col·laboradors

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic, de productes, serveis, notícies, publicitat i altra informació relacionada amb l’activitat comercial de qualsevol entitat integrant del GRUP SOLAR PROFIT i/o tercers col·laboradors.

Consentiment de la persona interessada.

Fins a la revocació del consentiment.

Participació a campanyes promocionals

Gestionar la seva inscripció i participació a les campanyes promocionals que millorin les condicions del seu contracte, i d’altres activitats similars que SOLAR PROFIT dui a terme.

Consentiment de la persona interessada; execució del contracte

Revocació del consentiment 6 anys després de la finalització del Contracte.4.3. Categoria de Dades
Atenent a les finalitats mencionades, SOLAR PROFIT recull i tracta les següents categories de dades dels Usuaris:
 1. Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, direcció postal, codi postal i número de telèfon.
 2. Dades professionals: Currículum Vitae dels candidats.
 3. Dades del xat on-line: Historial
 4. En el cas d’organitzar concurs, promocions o esdeveniments: imatges, gravacions o vídeos de l’usuari, amb el seu previ consentiment.
 5. També, a través de les cookies recollim determinada informació vinculada al teu navegador. El seu tractament i finalitats estan explicades a la nostra Política de Cookies.
Respecte a les consultes o sol·licituds de treball realitzades mitjançant el xat on-line, i en els formularis disponibles a les pàgines “CONTACTE” i “UNEIX-TE A NOSALTRES”, es permet explicar breument el motiu de la consulta i presentació personal, respectivament. Tingui en compte que allà no es poden respondre consultes personals, excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància l’Usuari comunicarà dades de categories especials (com per exemple dades de salut, religió, etc.). En el cas de fer-ho, l’Usuari eximeix de total responsabilitat a SOLAR PROFIT. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, SOLAR PROFIT procedirà a la seva eliminació.

Així mateix, en els casos en què s’hagin recollit del formulari “Sol·licitar estudi” sense el consentiment de l’interessat, aquestes dades seran tractades d’acord amb l’interès legítim de Solar Profit consistent a contactar amb els interessats que hagin completat els formularis amb la finalitat que SolarProfit els faciliti informació sobre els seus productes i serveis, en consonància amb l’anàlisi d’avaluació de l’interès legítim prèviament realitzat.

5. Tractament de les dades per tercers i cessió
Depenent de les finalitats perquè es recullen les dades personals, les seves dades personals podran ser tractades per:
 • Personal autoritzat de SOLAR PROFIT o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 • Entitats del Grup SOLAR PROFIT quan sigui estrictament necessari per a dur a terme les finalitats del tractament de dades informat i per a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals dels seus serveis quan s’hagi prestat prèviament el seu consentiment. Les entitats que formen el Grup SOLAR PROFIT són: Solar Profit Energy Services S.L; Ingenia Ambiental S.L.; SolarProfit Iberica, SLU; Solarma Sistemas de Control i Seguridad S.L.
 • Tercers amb els quals GRUP SOLAR PROFIT manté relacions de col·laboració, sempre que s’informi prèviament a l’interessat i s’hagi recollit el conteniment de forma adequada.
 • Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigia la normativa aplicable.
 • Tercers proveïdors de serveis externs que SOLAR PROFIT contracti i que tinguin la condició de encarregat del tractament [agències de publicitat i serveis de màrqueting, proveïdors de serveis IT que processen informació, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades, software i aplicacions]. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de la normativa de protecció de dades.
Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvio en el control societari, transferència substancial d’actius, reorganització o liquidació de SOLAR PROFIT, llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recavada al Web a una o més parts rellevants.

6. Mesures de seguretat
SOLAR PROFIT adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l’Usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també es podran dur a terme tècniques segures d’anonimat de les dades personals que tracta per dur a terme la seva activitat. No obstant, la seguretat tècnica en un mitjà com internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé SOLAR PROFIT posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

7. Transferència internacional de dades
Sí que cedim dades personals de l’Usuari a tercers fora de l’Espai Econòmic Europeu. Es prenen totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

8. Drets dels interessats i el seu exercici.
De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els Usuaris poden exercir els següents drets:
 • Dret d’accés: L’Usuari podrà preguntar a SOLAR PROFIT si està tractant les seves dades i, en el cas afirmatiu, accedir a aquestes.
 • Dret de rectificació: L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si aquestes són inexactes o incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades, quan sigui possible. En qualsevol cas, en el moment en què l’Usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil es donaran de baixa i romandran bloquejats fins que finalitzi el termini legal previst. Així mateix, en el cas que l’Usuari exerceixi el Dret de supressió sobre les dades necessàries per què SOLAR PROFIT pugui prestar els serveis de la Web, SOLAR PROFIT es veurà obligat a donar per acabada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part d’aquesta.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: En aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: SOLAR PROFIT deixarà de tractar les dades personals amb l’excepció que deguin seguir tractant-se per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, SOLAR PROFIT li facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable en el cas que tots dos disposin de mitjans tècnics necessaris per a fer-ho.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
 • Dret a revocar el consentiment: Si l’Usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan així ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: Si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals (https://www.aepd.es/es).
Per a exercir els seus Drets, pot usar els models i formularis disponibles a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/Drets-y-deberes/conoce-tus-Drets), i dirigir-se al domicili social de SOLAR PROFIT o a la adreça de correu electrònic dpo@solarprofit.es, REF: “Protecció de Dades”.

9. Consentiment de l’Usuari
L’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat.
L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a SOLAR PROFIT davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

10. ENVIAMENT DE COMUNICACIONS
Si l’Usuari ens hi ha autoritzat, SOLAR PROFIT tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i promocionals per mitjans electrònics sobre productes i serveis relacionats amb SOLAR PROFIT, així com d’entitats integrants del Grup Solar Profit i de tercers amb els quals manté relacions de col·laboració.
Li recordem que en cas de mantenir una relació contractual amb SOLAR PROFIT, també podrem enviar-li comunicacions comercials únicament relacionades amb els béns i serveis de SOLAR PROFIT, d’acord amb l’execució del contracte.
Pot revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament en qualsevol moment fent clic a l’enllaç proporcionat en cada newsletter o enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es. Aquestes comunicacions comercials també poden contenir enllaços a llocs de tercers. Emmagatzemarem les seves dades durant el temps que estigui subscrit a les newsletters i butlletins de notícies corresponents. Després de donar-se de baixa, bloquejarem les seves dades en aquest context perquè no rebi més comunicacions comercials de part nostra en el futur.
Addicionalment, en cas de mantenir una relació contractual amb SOLAR PROFIT, es podran enviar comunicacions relacionades amb l’execució del contracte, tals com recordatoris de cites i visites planificades, a través d’SMS i/o correu electrònic. Aquestes comunicacions no tenen una finalitat comercial i el seu objectiu exclusiu és dur a terme la correcta prestació dels serveis que l’interessat hagi contractat. Si no desitja rebre aquests tipus de notificacions de seguiment relacionades amb la prestació del servei, pot sol·licitar-ne la baixa enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es o trucant al telèfon gratuït 900 25 35 45.

11. Canvis en la política de privacitat
Només utilitzarem dades de caràcter personal segons s’estableix a la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.
SOLAR PROFIT es reserva el Dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat amb efecte des de la data de publicació d’aquestes modificacions al Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada cop que es visiti. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent a la qual es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li oferirà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.
En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

12. Legislació aplicable
La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’Usuari per mitjà dels diferents formularis, com l’accessible a través de la Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial per la RGPD i per la LOPDGDD.

13. Cookies
Aquells Usuaris que no desitgin activar les cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en els seus dispositius, poden configurar el seu propi dispositiu a tals efectes. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies.

900 25 35 45
Sol·licitar estudi
Sol·licitar estudi

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.