POLÍTICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: 14-02-2023

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL (d’ara endavant, “SOLAR PROFIT”), con NIF B-65959991 i domicili social al carrer de la Farmàcia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 43902, foli 101, full B-441381, inscripció 1a, manifesta que és propietària de la pàgina https://solarprofit.es/ (d’ara endavant, el “web”) d’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara endavant, la “LSSICE”).

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del web és necessària per aconseguir una prestació òptima dels serveis posats a disposició de l’usuari. Si no es faciliten totes les dades requerides per SOLAR PROFIT, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’usuari.

El terme usuari fa referència a totes les persones majors d’edat que accedeixin al web.

 

INFORMACIÓ BÀSICA RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES

Responsable del tractament

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL

 

 

 

Finalitat del tractament

Execució de la prestació de serveis contractats.

Registre i accés com a usuari del web.

Sol·licitud d’estudi personalitzat.

Comunicacions, consultes a través de correu electrònic, trucades, SMS i/o canals de missatgeria instantània, així com el xat en línia.

Gestió de la recepció de currículums.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic de SOLAR PROFIT.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic a altres entitats integrants del Grup Solar Profit i/o tercers col·laboradors.

Participació en campanyes promocionals.

Gestió de l’ús de galetes.

Legitimació del tractament

El tractament de dades pot estar basat en l’execució d’un contracte, el consentiment, l’interès legítim i/o una obligació legal.

Destinataris

Se cediran dades a altres entitats del Grup Solar Profit, a tercers col·laboradors i a altres entitats quan estigui emparat en una base legítima oportuna.

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat. De la mateixa manera, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades, així com presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si s’estima oportú.

Informació addicional

Pot consultar a continuació la informació detallada sobre el tractament de les seves dades.

 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

 

1. IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en matèria de tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la “LOPDGDD”), el responsable del tractament és:

Responsable del tractament

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL

NIF

B-65959991

Domicili social

Carrer de la Farmàcia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona)

Telèfon

900 25 35 45

Correu electrònic de contacte

dpo@solarprofit.es

 

2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE

SOLAR PROFIT ha adequat el web al RGPD i a la LOPDGDD. Per això, ha posat en pràctica les polítiques, els mitjans i els procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal.

La transmissió de dades per part de l’usuari dels serveis de SOLAR PROFIT (d’ara endavant, l’“usuari”) a través del web, es realitza de manera voluntària i l’usuari serà informat prèviament al tractament de l’ús i de les seves finalitats.

 

3. PRINCIPIS QUE APLIQUEM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

El tractament de les dades subministrades a SOLAR PROFIT per diferents mitjans, formularis de contacte en línia i fora de línia o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de dades, es realitzarà d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent i amb l’única finalitat de prestar el servei sobre el qual s’hagi informat.

En el tractament de dades de caràcter personal, apliquem els principis següents, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre disposem d’una base legal per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques, sobre les quals se l’informarà prèviament amb absoluta transparència. SOLAR PROFIT l’informa que únicament es demana aquella informació necessària per assolir la finalitat del tractament i únicament es tracten les dades que s’hagin prestat per a les finalitats sobre les quals se’l va informar.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries per a les finalitats informades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser demanades, sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals es conservaran bloquejades durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda entre les parts i/o els terminis de conservació previstos legalment.
 • Principi d’integritat: Les seves dades són tractades de tal manera que se’n garanteixi una seguretat adequada i la confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat: SOLAR PROFIT, en la seva condició de responsable del tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés. El responsable del tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al secret professional més estricte, amb un compromís especial d’adoptar tots els graus de protecció de les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades: Tota la informació que l’usuari facilita a SOLAR PROFIT ha de ser veritable. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SOLAR PROFIT o a tercers.

SOLAR PROFIT es reserva el dret d’excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sens perjudici d’altres accions legals que escaiguin.

 

4. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

4.1. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Quan ens facilita les dades a través del web, de formularis en línia o fora de línia o per qualsevol altre mitjà, l'usuari garanteix que les dades són veritables, exactes, completes i actualitzades i es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En cas que faciliti a SOLAR PROFIT dades de tercers, l'usuari ha de comptar amb el seu consentiment i comprometre's a traslladar la informació continguda en aquesta política, fet que eximeix SOLAR PROFIT de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, SOLAR PROFIT pot dur a terme verificacions per constatar aquest fet i adoptar les mesures de diligència que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

 

4.2. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les finalitats dels tractaments que realitza SOLAR PROFIT de les dades personals de l’usuari són:

Tractament de dades 

Finalitat del tractament 

Base jurídica del tractament 

Període de conservació

Portar a terme la prestació de serveis contractats

Gestionar la relació contractual amb el client, incloent-hi l’enviament de comunicacions vinculades a la prestació del servei i del seu seguiment a través de canals de missatgeria instantània, correu electrònic, trucades i/o SMS.

Execució del contracte

6 anys després de la finalització de la relació  contractual i, si escau, després d’exercir el dret d’oposició.

Registre i accés com a usuari del web

Gestionar el registre de l’usuari per fer ús del web i donar accés al seu perfil dins del web.

Consentiment de la persona interessada i, si escau, execució del contracte

Revocació del consentiment o 6 anys després de la finalització de la relació  contractual.

Sol·licitud d’estudi personalitzat

Donar tràmit a la sol·licitud d’estudi personalitzat per a la llar o l’empresa, mantenir la comunicació entre l’usuari i SOLAR PROFIT i, si escau, gestionar el procés precontractual fins a la formalització del contracte.

Consentiment de la persona interessada i, si escau, execució del contracte

Revocació del consentiment o 6 anys després de la finalització de la relació  contractual.

 

Comunicacions, consultes i xat en línia

 

Atendre i gestionar adequadament les consultes, els comentaris, les incidències o els suggeriments de l’usuari a través dels formularis habilitats al web o fent ús del xat en línia.

Consentiment de la persona interessada

12 mesos després de les consultes realitzades.

 

Gestionar la recepció de currículums

Gestionar la recepció de currículums rebuts a través de l’apartat habilitat al web per a les ofertes laborals actuals i/o futures a SOLAR PROFIT, així com dur a terme la gestió del procés de selecció.

Consentiment de la persona interessada

12 mesos després de rebre el currículum.

 

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic, de productes, serveis, notícies, publicitat i demés informació relacionada amb l’activitat comercial de SOLAR PROFIT.

Consentiment de la persona interessada, execució del contracte i interès legítim, quan escaigui amb anàlisi prèvia de ponderació.

 

Fins a la revocació del consentiment o posició al tractament.

 

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic d’altres entitats integrants del GRUP SOLAR PROFIT i/o tercers col·laboradors

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic, de productes, serveis, notícies, publicitat i demés informació relacionada amb l’activitat comercial de qualsevol entitat integrant del GRUP SOLAR PROFIT i/o tercers col·laboradors.

Consentiment de la persona interessada

Fins a la revocació del consentiment.

 

Participació en campanyes promocionals

 

Gestionar la seva inscripció i participació a les campanyes promocionals que millorin les condicions del contracte i altres activitats similars que dugui a terme SOLAR PROFIT, així com el contacte, la captació i la gestió de clients potencials, si escau. 

Consentiment de la persona interessada i execució del contracte

Revocació del consentiment o 6 anys després de la finalització de la relació  contractual.

Ús de galetes

Analitzar la navegació de l’usuari i garantir el funcionament correcte del web. 

Consentiment de la persona interessada.

En funció de la durada de la galeta. Vegeu la Política de galetes 

 

4.3. CATEGORIA DE DADES

Segons les finalitats esmentades, SOLAR PROFIT recull i tracta les categories de dades següents:

 1. Dades d’identificació: nom, cognoms, document nacional d’identificació, adreça electrònica, telèfon de contacte, adreça postal, veu i imatge.
 2. Dades econòmiques: dades bancàries, nòmines, impostos, subvencions i qualsevol altre document necessari per portar a terme la prestació del servei.
 3. Dades de característiques personals: data de naixement i nacionalitat.
 4. Dades professionals: currículum dels candidats.
 5. Dades del xat en línia: historial de la conversa.
 6. Dades del xat del canal de missatgeria instantània WhatsApp Business: historial de la conversa i documents enviats.
 7. En el cas d’organitzar concurs, promocions o esdeveniments: imatges, enregistraments o vídeos de l’usuari amb el seu consentiment previ.
 8. També, a través de les galetes, recollim determinada informació vinculada a la navegació. El tractament i les finalitats d’aquesta informació estan explicades a la nostra Política de galetes

 

Se poden recopilar i tractar altres dades dels usuaris obtingudes de les consultes realitzades per la persona interessada o de la mateixa relació comercial, necessàries per a la gestió de la relació precontractual i per a la resolució de la consulta.

Respecte de les consultes relacionades amb els serveis oferts i/o les sol·licituds de feina realitzades a través dels formularis disponibles a les pàgines “CONTACTE” i “UNEIX-TE A L’EQUIP”, el xat en línia i en els xats d’aplicacions de missatgeria instantània, es permet explicar el motiu de la consulta i/o petició, així com, en el cas de sol·licituds de feina, una presentació personal. Cal tenir en compte que no es respondran consultes personals excepte les estrictament establertes per la legislació vigent.

En cap cas l’usuari no ha de comunicar dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut, religió, etc.) per cap dels canals de contacte establerts. En cas de fer-ho, l’usuari eximeix de tota responsabilitat a SOLAR PROFIT. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, SOLAR PROFIT procedirà a eliminar-los.

De la mateixa manera, en els casos en què s’hagin recopilat dades del formulari “Sol·licitar estudi” sense el consentiment de la persona interessada, aquestes dades seran tractades segons l’interès legítim de SOLAR PROFIT, que consisteix a contactar amb els interessats que hagin emplenat els formularis amb la finalitat que SOLAR PROFIT els faciliti informació sobre els seus productes i serveis, en consonància amb l’anàlisi d’avaluació de l’interès legítim prèviament realitzat.

 

5. TRACTAMENT DE LES DADES PER PART DE TERCERS I CESSIÓ

Segons les finalitats per a les quals es recullen les dades personals, aquestes dades podran  ser tractades per:

 • Personal autoritzat de SOLAR PROFIT o els seus representants actuant en nom seu, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.
 • Entitats del Grup Solar Profit quan sigui estrictament necessari per dur a terme les finalitats dels tractament de dades informat i per a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals dels seus serveis, quan hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés. Les entitats que formen el Grup Solar Profit actualment són les llistades a https://solarprofit.es/es/empresas-grupo-solarprofit/.
 • Tercers amb els quals el Grup Solar Profit mantingui relacions de col·laboració, sempre que s’informi prèviament la persona interessada i se n’hagi recollit el consentiment de forma adequada.
 • Administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
 • Tercers proveïdors de serveis externs que SOLAR PROFIT contracti i que tinguin la condició d’encarregat del tractament (agències de publicitat i de serveis de màrqueting, proveïdors de serveis IT que processen informació, proveïdors del servei d’assistent virtual i de WhatsApp Business, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades, programari i aplicacions), sempre després de garantir les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i després d’haver subscrit un contacte de tractament de dades amb els nostres encarregats del tractament, en compliment de la normativa de protecció de dades.

Si existeix una venda, una fusió, una consolidació, un canvi en el control societari, una transferència substancial d’actius, una reorganització o una liquidació de SOLAR PROFIT, a discreció de l’empresa, podrem transferir, vendre o assignar la informació recopilada al web a una o més parts rellevants.

 

6. MESURES DE SEGURETAT

SOLAR PROFIT adopta els graus de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per a la seva activitat. En aquest sentit, utilitzem tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l'usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podem dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tractem per dur a terme l’activitat. Això no obstant, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé SOLAR PROFIT posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

Addicionalment, per assolir un alt grau de seguretat quant a l'intercanvi de comunicacions amb l'usuari, SOLAR PROFIT ha optat per l'ús de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp Business, que presta eines de més garantia per al tractament de les dades i que es configura amb un disseny que prioritza la privacitat i la seguretat d'aquestes dades. Per a més informació, visiteu la política de privadesa de WhatsApp Business: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 

7. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Les dades dels usuaris poden ser cedides a tercers països fora de la Unió Europea, en cas que el servidor estigui establert a tercers països. En aquest cas, Solar Profit adopta les garanties adequades per a aquesta transferència i pren totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades.

Es pot sol·licitar més informació sobre l'adopció de garanties adequades per a la transferència de les dades enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es, “Transferències internacionals”.

 

8. DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA I EXERCICI DE DRETS.

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els usuaris poden exercir els drets següents:

 • Dret d’accés: L’usuari pot preguntar a SOLAR PROFIT si tracta les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret de rectificació: L’usuari pot sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes o incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades quan sigui possible. En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que s’integrin al seu perfil, es donaran de baixa i quedaran bloquejats fins que finalitzi el termini legal previst. De la mateixa manera, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries per tal que SOLAR PROFIT pugui prestar els serveis del web, SOLAR PROFIT es veurà obligat a donar per finalitzada la relació amb l’usuari i procedirà a donar-lo de baixa sense dret a reclamació per part seva.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades: En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament de les dades: SOLAR PROFIT deixarà de tractar les dades personals excepte les que s’han de seguir tractant per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, SOLAR PROFIT li facilitarà el traspàs de les dades al nou responsable en cas que ambdós disposin dels mitjans tècnics necessaris.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades personals.
 • Dret a revocar el consentiment: Si l’usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan vulgui sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les seves dades personals (https://www.aepd.es/es)

Per exercir els seus drets, pot fer servir els models i formularis disponibles a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos) i adreçar-se al delegat de protecció de dades de SOLAR PROFIT a l’adreça de correu electrònic dpo@solarprofit.es, amb la referència “Protecció de dades”.

 

9. CONSENTIMENT DE L’USUARI

L'usuari manifesta haver llegit aquesta política de privacitat i l’accepta expressament quan la base legal del tractament sigui el seu consentiment.

L'usuari s'obliga a mantenir indemne SOLAR PROFIT davant de qualsevol reclamació, multa o sanció possible que pugui ser d’obligació com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

10. ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Si l'usuari ens hi ha autoritzat, SOLAR PROFIT tractarà les dades personals facilitades per enviar-li comunicacions comercials i promocionals per mitjans electrònics sobre productes i serveis relacionats amb SOLAR PROFIT i amb entitats integrants del Grup Solar Profit i de tercers amb què manté relacions de col·laboració.

En cas de mantenir una relació contractual amb SOLAR PROFIT, també podem enviar a l’usuari comunicacions comercials únicament relacionades amb els béns i serveis de SOLAR PROFIT, segons l'execució del contracte. Addicionalment, es poden enviar comunicacions relacionades amb l'execució del contracte, com ara recordatoris de cites i visites planificades, mitjançant SMS, WhatsApp Business i/o correu electrònic. Aquestes comunicacions no tenen una finalitat comercial i l’objectiu exclusiu és dur a terme la correcta prestació dels serveis que la persona interessada hagi contractat.

L’usuari pot revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament de les dades en qualsevol moment fent clic a l’enllaç proporcionat a cada butlletí o enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es. Aquestes comunicacions comercials també poden contenir enllaços a llocs de tercers. Emmagatzemarem les dades durant el temps que l’usuari estigui subscrit al butlletí de notícies corresponent. Després de donar-se de baixa, bloquejarem les dades de l’usuari en aquest context perquè no rebi més comunicacions comercials nostres en el futur.

Si l’usuari no vol rebre aquest tipus de notificacions de seguiment relacionades amb la prestació del servei, pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es o trucant al telèfon gratuït 900 25 35 45.

 

11. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la política de privacitat que estigui en vigor en el moment en què es demanin aquestes dades.

SOLAR PROFIT es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta política de privacitat amb efecte des de la data de publicació d'aquestes modificacions al web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s'hi accedeixi. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l'usuari per correu electrònic, sempre que disposem de la seva adreça electrònica. En aquest moment, l’usuari tindrà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagi facilitat abans de la modificació de la nostra política de privacitat.

En cas que qualsevol clàusula d’aquesta política de privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veurien afectades i conservarien plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent aplicable a cada moment.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per part de l’usuari mitjançant els diferents formularis de sol·licitud de dades personals com l’accessible a través del web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.

 

13. GALETES

L’accés al web pot implicar l’ús de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar l’usuari i guardar les seves preferències personals, així com la informació tècnica sobre l’ús i l’operativitat del web.

Els usuaris que no vulguin activar les galetes o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en els seus dispositius, poden configurar el dispositiu a tal efecte. Per a més informació, consulteu la nostra Política de galetes. 

900253545
Sol·licitar estudi
Sol·licitar estudi

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.