POLÍTICA DE PRIVACITAT DE SOLAR PROFIT SALES

Darrera actualització: 12 de juliol 2022

 

INFORMACIÓ BÀSICA RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES

 

Responsable del tractament

SOLARPROFIT SALES, SLU (SALES)

Finalitats del tractament

Gestió de clients potencials (Leads) interessats en productes i serveis promocionats per SALES. Atenció de consultes, peticions i sol·licituds dels Leads i d’usuaris de la web.

Gravació de trucades (veu) per establir els termes contractuals amb els Leads i millorar la qualitat del servei.

Gravació de videotrucades amb els Leads (veu i imatge) per obtenir un seguiment intern de l’oferta i millorar el tracte comercial que s’hi estableix.

Enviament de comunicacions comercials o promocionals en format electrònic, tant pròpies com d’altres entitats integrants del Grup SolarProfit, de tercers col·laboradors o d’altres entitats, del mateix sector que el del Grup SolarProfit o d’un altre.

Legitimació del tractament

El tractament de les vostres dades pot estar basat en l’execució d’un contracte o en el vostre consentiment exprés.

Destinataris

Se cediran dades a altres entitats del Grup SolarProfit, a tercers col·laboradors i a altres entitats quan el tractament de les vostres dades estigui basat en el vostre consentiment exprés o en l’execució d’un contracte.

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat. D’altra banda, podeu posar-vos en contacte amb el nostre DPO a dpo@solarprofit.es, així com presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considereu oportú.

Informació addicional

Podeu consultar la informació detallada sobre la protecció de les vostres dades a continuació.

 

 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PER PART DE SOLARPROFIT SALES, SLU

 

1. IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant,  el RGPD), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la LOPDGDD), les dades identificatives del responsable del tractament són les següents:

 

Responsable del tractament

SOLARPROFIT SALES, SLU

NIF

B-02777076

Domicili

Carrer Tecnologia 82 - Passatge C n. 3 - 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

Telèfon

900 25 35 45

Adreça electrònica

dpo@solarprofit.es

 

SOLARPROFIT SALES, SLU (en endavant, SALES) és una societat del Grup SolarProfit que té com a objecte principal realitzar activitats de centre de trucades per proveir d’informació comercial i de suport sobre els productes i serveis d’empreses pertanyents a diferents sectors d’activitat, tant del Grup SolarProfit com de tercers, dirigits a clients potencials. Els nostres professionals tenen com a finalitat atendre sol·licituds, peticions i consultes, mitjançant diferents canals de comunicació com ara trucades de telèfon, correus electrònics o videotrucades. Per fer-ho, SALES tracta dades personals de clients potencials i d’altres usuaris de la web de conformitat amb el descrit en la present Política de privacitat.

 

2. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE

La transmissió de dades per part de l’usuari de la web o de clients potencials (en endavant, l'Usuari o Lead, indistintament) dels productes i serveis promocionats per SALES es realitza de manera voluntària i sent aquests informats prèviament de l’ús i les finalitats del tractament de les dades.

 

 

 

3. PRINCIPIS QUE APLIQUEM A LA VOSTRA INFORMACIÓ PERSONAL

El tractament de les dades subministrades a SALES es realitzarà d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei de què se us hagi informat.

En el tractament de les vostres dades de caràcter personal, apliquem els principis següents, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència. Sempre disposarem d’una base legal per tractar les vostres dades personals per a una o diverses finalitats específiques, de les quals us informarem prèviament amb absoluta transparència. SALES us informa que únicament es recapta la informació necessària per assolir la finalitat del tractament, i únicament es tractaran les dades que hagueu prestat per a la finalitat (o finalitats) de la qual se us hagi informat.
 • Principi de minimització de dades. Només us hem demanat les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats de què us hem informat.
 • Principi de limitació del termini de conservació. Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser recollides, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que en va legitimar el tractament, les dades personals es conservaran degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les accions que es poguessin derivar de la relació mantinguda entre les parts o els terminis de conservació previstos legalment.
 • Principi d’integritat. Les vostres dades personals es tractaran de tal manera que se’n garanteixi una seguretat adequada i la confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat. SALES, en la seva condició de responsable del tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’Usuari a les quals tingui accés. El responsable del tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al secret professional més estricte, amb el compromís especial d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades. Tota la informació que l’Usuari facilita a SALES ha de ser veraç, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SALES o a tercers.

SALES es reserva el dret d’excloure dels serveis l’Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que correspongui.

 

 

 

4. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

4.1. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Principalment, obtenim les vostres dades de tercers col·laboradors que tenen com a activitat la cessió de Leads, amb la seva garantia d’haver-les obtingudes d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, havent-vos informat prèviament de la cessió de les vostres dades a altres bases de dades de Leads per poder dur a terme la vostra consulta i facilitar-vos la informació comercial que desitgeu.

Així mateix, també podem obtenir les vostres dades a través de la web, de formularis en línia o fora de línia, trucades, videotrucades o de qualsevol altre mitjà de les entitats integrants del Grup SolarProfit. En aquests casos, l’Usuari garanteix que aquestes dades són veritables, exactes, completes i actualitzades, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

En cas que faciliti a SALES dades de tercers interessats, l’Usuari ha de comptar amb el seu consentiment i comprometre’s a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, eximint SALES de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, SALES podrà dur a terme les verificacions que calgui per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

4.2. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les finalitats del tractament de les dades personals de l’Usuari que realitza SALES són les següents:

Tractament de dades

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Gestió de Leads

Realitzar l’activitat de SALES com a proveïdor de Leads de qualsevol tipus d’activitat comercial, o bé com a activitat de captació, generació i comercialització de Leads per tal d’augmentar la cartera de clients d’entitats de diferents sectors d’activitat, tant del Grup SolarProfit com de tercers col·laboradors i d’altres entitats.

Consentiment exprés del Lead

Alta del Lead. Atenció de consultes, peticions i sol·licituds

Tramitar l’alta del Lead interessat en els productes o serveis promocionats per SALES, per tal que aquest remeti les seves dades a l’entitat prestadora dels serveis en els quals està interessat el Lead, a més de dur a terme la funció d’atenció de les seves consultes, peticions i sol·licituds.

Execució del contracte (mesures precontractuals) o consentiment exprés del Lead

 

Gravació de trucades telefòniques (veu)

Gravar les trucades amb el Lead (només veu) per controlar i millorar la qualitat en l’oferta dels nostres productes i serveis, així com garantir la integritat i el contingut de la informació facilitada.

Execució del contracte (mesures precontractuals)

Gravació de videotrucades (veu i imatge)

Captar la veu i la imatge del Lead a través d’una videotrucada per fer el seguiment intern de l’oferta del producte o servei i millorar el tracte comercial que s’hi estableix.

Consentiment exprés de la persona interessada

Tramesa de comunicacions comercials o promocionals pròpies de SALES

Enviar comunicacions comercials o promocionals en format electrònic (inclou correus electrònics, SMS o altres sistemes de missatgeria instantània, trucades i videotrucades) de productes, serveis, notícies, publicitat i altra informació relacionada amb l’activitat comercial de SALES.

Consentiment exprés de la persona interessada

Enviament de comunicacions comercials o promocionals d’altres entitats integrants del Grup SolarProfit, de tercers col·laboradors o d’altres entitats

Enviar comunicacions comercials o promocionals en format electrònic (inclou correus electrònics, SMS o altres sistemes de missatgeria instantània, trucades i videotrucades) de productes, serveis, notícies, publicitat i altra informació relacionada amb l’activitat comercial de qualsevol altra entitat integrant del Grup SolarProfit, de tercers col·laboradors o d’altres entitats d’altres sectors d’activitat que puguin ser d’interès del Lead.

Consentiment exprés de la persona interessada

 

4.3. CATEGORIA DE LES DADES

Atenent a les finalitats esmentades, SALES recull i tracta les categories de dades següents, d’acord amb alguna de les bases legitimadores indicades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identificació, adreça electrònica, telèfon de contacte, adreça postal, veu i imatge.

 

 • Dades de característiques personals: preferències i activitats d’interès.

 

 • A través de les galetes, també recollim determinada informació vinculada a la vostra navegació, el tractament i les finalitats de la qual estan explicats en la nostra Política de galetes.

Es podran recaptar i tractar altres dades de l’Usuari —obtingudes a través de les seves consultes o de la relació comercial establerta— necessàries per gestionar la relació precontractual i per resoldre les consultes.

 

4.4. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

El termini de conservació de les vostres dades vindrà determinat per la durada de la vostra relació amb SALES i els períodes establerts legalment. En aquest sentit, els criteris que s’utilitzen per fixar els terminis de conservació de les vostres dades han estat determinats d’acord amb els requisits establerts a les normatives aplicables, atenent a la finalitat del tractament de les dades personals.

En particular, s’estableix el següent pel que fa als terminis de conservació:

 • Les dades identificatives i de contacte del Lead emmagatzemades a les bases de dades de SALES es conservaran fins a la revocació del consentiment o l’exercici del dret d’oposició per part de l’interessat. Podeu revocar el vostre consentiment o oposar-vos al tractament de les dades en qualsevol moment clicant a l’enllaç proporcionat en cada comunicació o enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es.

 

 • Les dades relatives a la vostra consulta, així com les relatives a la vostra veu o imatge que es recullin durant la gestió comercial precontractual, es conservaran durant el termini màxim de dotze (12) mesos en el cas que el Lead finalment no contracti els serveis o productes oferts per SALES, de les societats pertanyents al seu Grup o de tercers col·laboradors i d’altres entitats.

 

Aquest termini de conservació s’ha fixat atenent a la possibilitat que l’Usuari pugui posar-se en contacte novament amb SALES —i, en aquest cas, tindrem en compte les ofertes realitzades anteriorment—, així com per respondre davant de qualsevol qüestió de responsabilitat extracontractual.

 

 • En cas que el Lead decideixi contractar els serveis promocionats per SALES, aquest darrer, com a prestador responsable del tractament, conservarà les dades personals necessàries emparat amb la base de legitimació de la relació contractual. Per a això, el Lead haurà d’accedir a la Política de privacitat del prestador de serveis corresponent.

 

Les dades personals obtingudes de les gravacions de veu o imatge —tant per trucada telefònica com per videotrucada— de Leads que hagin contractat una promoció amb les empreses del Grup SolarProfit seran conservades per SALES mentre es mantingui la relació comercial o contractual amb les empreses del Grup SolarProfit prestadores del servei. Posteriorment, les vostres dades seran conservades degudament bloquejades mentre es puguin derivar responsabilitats de l’execució de la relació contractual, així com per al compliment d’altres obligacions legals, durant un període de fins a sis (6) anys des de la finalització d’aquesta relació.

 • Quant a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals trameses per SALES i per la resta d’empreses del Grup SolarProfit, quan concerneixi, les dades dels Usuaris es conservaran fins que en revoquin el consentiment o s’oposin al seu tractament. Podeu revocar-ne el consentiment o oposar-vos al seu tractament en qualsevol moment clicant a l’enllaç proporcionat en cada comunicació o enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es.

 

Finalitzada la base legitimadora que permet tractar les vostres dades, es podran conservar degudament bloquejades i no seran tractades, llevat que sigui necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o quan les requereixin l’Administració pública, jutges i tribunals durant el període de prescripció dels vostres drets o obligacions legals.

 

5. CESSIÓ DE LES DADES A TERCERS I TRACTAMENT QUE EN FAN

La cessió de les dades del Lead per part de SALES a tercers es durà a terme amb el seu consentiment exprés oportú o amb una altra base legitimadora conforme a la present política.

Depenent de les finalitats per a les quals es recullin les dades personals, podran ser tractades per:

 • Personal autoritzat de SALES o els seus representants actuant en nom seu, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que sigui d’aplicació.

 

 • Entitats del Grup SolarProfit, quan sigui estrictament necessari per dur a terme les finalitats del tractament de dades de què s’hagi informat i per a la tramesa de comunicacions comercials i promocionals dels seus serveis, quan el Lead hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés.

 

Les entitats del Grup SolarProfit a les quals es podran cedir dades són SolarProfit Energy Services, SL, Ingenia Ambiental, SL, Profit Energy, SL, SolarProfit Iberica, SLU i Solarma Sistemas de Control y Seguridad, SL. De qualsevol canvi sobre això que es produeixi, se n’informarà a través de la present Política de privacitat.

 

 • Tercers amb els quals el Grup SolarProfit mantingui relacions de col·laboració o altres entitats que ofereixin productes i serveis relacionats amb el sector de l’energia fotovoltaica, així com productes i serveis d’altres sectors que puguin ser d’interès per a l’Usuari, sempre que es disposi del seu consentiment exprés oportú o d’una altra base legitimadora conforme a la present política.

 

 • Administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

 

 • Tercers proveïdors de serveis externs contractats per SALES o per empreses del Grup SolarProfit i que tinguin la condició d’encarregats del tractament (proveïdors de programari i d’aplicacions per realitzar trucades i videotrucades, proveïdors de serveis TI que processen informació, agències de publicitat i serveis de màrqueting, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades). Tot això, només després de dur a terme les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i després d’haver subscrit un contracte de tractament de dades amb els nostres encarregats del tractament, en compliment de la normativa de protecció de dades.

Si existeix una venda, fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència substancial d’actius, reorganització o liquidació de SALES, aleshores, a discreció nostra, podrem transferir, vendre o assignar la informació recaptada a una o més parts rellevants de manera legítima conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

6. MESURES DE SEGURETAT

SALES adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l’Usuari que interactua amb els seus serveis. Així mateix, també podrà dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per dur a terme la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé SALES utilitza tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

 

7. TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Cedim dades personals de l’Usuari a tercers fora de l’Espai Econòmic Europeu adoptant per a això les garanties adequades per a aquesta transferència i prenent totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades.

Podeu sol·licitar més informació sobre l’adopció de garanties adequades per a la transferència de les dades enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es.

 

8. DRETS DELS INTERESSATS I COM EXERCIR-LOS

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els Usuaris poden exercir els drets següents:

 • Dret d’accés. L’Usuari podrà preguntar a SALES si està tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret de rectificació. L’Usuari podrà sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes o incompletes.
 • Dret a demanar la supressió de les seves dades, quan sigui possible. En qualsevol cas, en el moment en què l’Usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte i també la informació i els continguts que s’integrin en el seu perfil es donaran de baixa i romandran bloquejats fins que finalitzi el termini legal previst. Així mateix, en cas que l’Usuari exerceixi el dret de supressió de les dades necessàries perquè SALES pugui prestar els serveis, SALES es veurà obligada a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donar-lo de baixa, sense dret a cap reclamació per part de l’Usuari.
 • Dret a demanar la limitació del seu tractament. En aquest cas, únicament conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament. SALES deixarà de tractar les dades personals de l’Usuari quan aquest ho sol·liciti, amb l’excepció que s’hagin de continuar tractant per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades. En cas que l’Usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, SALES facilitarà el traspàs de les seves dades al nou responsable sempre que ambdós disposin dels mitjans tècnics necessaris per fer-ho.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.
 • Dret a revocar-ne el consentiment. Si l’Usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a retirar-lo.
 • Dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es), si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals.

Per exercitar els vostres drets, podeu utilitzar els models i formularis disponibles a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos) i dirigir-vos al delegat de protecció de dades de SALES, a l’adreça electrònica dpo@solarprofit.es, Ref. "Protecció de dades".

 

9. CONSENTIMENT DE L’USUARI

L’Usuari manifesta haver llegit la present Política de privacitat i haver-la acceptat expressament quan la base legal del tractament sigui el seu consentiment.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne SALES davant de qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui estar obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment del deure descrit en aquest paràgraf per part de l’Usuari.

 

10. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de privacitat que estigui en vigor en el moment en què es recaptin aquestes dades.

SALES es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de privacitat amb efecte des de la data de publicació d’aquestes modificacions, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’hi accedeixi. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en obtenir-les, es comunicarà a l’Usuari per correu electrònic, sempre que disposem de la seva adreça electrònica. En aquell moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de privacitat sigui anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no se’n veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació en cada moment.

 

11. LEGISLACIÓ APLICABLE

La privacitat de tota la informació facilitada per l’Usuari, tant per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals com per la gravació, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial pel RGPD i per la LOPDGDD.

900253545
Sol·licitar estudi
Sol·licitar estudi

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.