POLÍTICA DE PRIVACITAT DE SOLAR PROFIT SALES

Darrera actualització: 24-02-2023

 

SOLARPROFIT SALES, SLU (d’ara endavant, “SALES”), amb NIF B-02777076 i domicili social al carrer de la Farmàcia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), manifesta que és propietària de la pàgina web www.solarprofit.es (d’ara endavant, el “web”), d’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara endavant, la “LSSICE”). 

 

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del web és necessària per aconseguir una prestació òptima dels serveis posats a disposició de l’usuari. Si no es faciliten totes les dades requerides per SALES, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’usuari. 

El terme usuari fa referència a totes les persones majors d’edat que accedeixin al web. 

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA RELATIVA AL TRACTAMENT DE DADES

 

Responsable del tractament

SOLARPROFIT SALES, SLU (SALES)

Finalitats del tractament

Gestió de clients potencials interessats en productes i serveis promocionats per SALES. Atenció de consultes, peticions i sol·licituds dels clients potencials i dels usuaris web.

Enregistrament de trucades (veu) per establir els termes contractuals amb els clients potencials i millorar la qualitat del servei.

Enregistrament de videotrucades amb els clients potencials (veu i imatge) per poder fer un seguiment intern de l’oferta i millorar el tracte comercial.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic i/o trucada telefònica.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic a altres entitats integrants del Grup Solar Profit, tercers col·laboradors del Grup o de diferent sector al de Grup Solar Profit i/o altres entitats.

Gestió del servei i atenció de consultes a través de correu electrònic, trucades, SMS i/o canals de missatgeria instantània, així com conversa en línia.

Gestió de l’ús de galetes

Legitimació del tractament

El tractament de dades pot estar basat en l’execució d’un contracte, el consentiment, l’interès legítim i/o una obligació legal.

Destinataris

Se cediran dades a altres entitats del Grup Solar Profit, a tercers col·laboradors i a altres entitats quan estigui emparat en una base legítima oportuna.

Drets

Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades, dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment prestat. De la mateixa manera, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a dpo@solarprofit.es, així com presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si s’estima oportú.

Informació addicional

Pot consultar a continuació la informació detallada sobre el tractament de les seves dades.

 

 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

 

1.IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, en especial, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en matèria de tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, el “RGPD”), i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals (d’ara endavant, la “LOPDGDD”), el responsable del tractament és:

Responsable del tractament

SOLARPROFIT SALES, SLU

NIF

B-02777076

Domicili social

Carrer de la Farmàcia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona)

Telèfon

900 25 35 45

Correu electrònic de contacte

dpo@solarprofit.es

 

SOLARPROFIT SALES, SLU (d’ara endavant, “SALES”) és una societat del Grup Solar Profit que té com a objecte principal realitzar activitats de centre de trucades per donar informació comercial i suport sobre els productes i serveis d’empreses de diferents sectors d’activitat, tant del Grup Solar Profit com de tercers, adreçades a clients potencials. Els nostres professionals tenen com a finalitat atendre sol·licituds, peticions i consultes mitjançant diferents canals de comunicació com trucades de telèfon, correus electrònics i videotrucades. Per això, SALES tracta dades personals dels clients potencials i de la resta d’usuaris del web de conformitat amb el que descriu aquesta política de privacitat.

2.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE

SALES ha adequat el web al RGPD i a la LOPDGDD. Per això, ha posat en pràctica les polítiques, els mitjans i els procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal.

La transmissió de dades per part de l’usuari del web i les dades dels clients potencials (d’ara endavant, l’“usuari” o “clients potencials” indistintament) dels productes i serveis promocionats per SALES, es realitza de manera voluntària i l’usuari serà informat prèviament al tractament de l’ús i de les seves finalitats.

 

3.PRINCIPIS QUE APLIQUEM A LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

El tractament de les dades subministrades a SALES es realitzarà d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent i amb l’única finalitat de prestar el servei sobre el qual s’hagi informat.

En el tractament de dades de caràcter personal, apliquem els principis següents, que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre disposem d’una base legal per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques, sobre les quals se l’informarà prèviament amb absoluta transparència. SALES l’informa que únicament es demana aquella informació necessària per assolir la finalitat del tractament i únicament es tracten les dades que s’hagin prestat per a les finalitats sobre les quals se’l va informar.
 • Principi de minimització de dades: Només li sol·licitarem les dades estrictament necessàries per a les finalitats informades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual van ser demanades, sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d’aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals es conservaran bloquejades durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se de la relació mantinguda entre les parts i/o els terminis de conservació previstos legalment.
 • Principi d’integritat: Les seves dades són tractades de tal manera que se’n garanteixi una seguretat adequada i la confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades per part de tercers.
 • Principi de confidencialitat: SALES, en la seva condició de responsable del tractament, garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés. El responsable del tractament, com qualsevol altra persona que intervingui en qualsevol fase del tractament, està sotmès al secret professional més estricte, amb un compromís especial d’adoptar tots els graus de protecció de les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.
 • Principi d’exactitud de les dades: Tota la informació que l’usuari facilita a SALES ha de ser veritable. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SALES o a tercers.

SALES es reserva el dret d’excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sens perjudici d’altres accions legals que escaiguin.

 

4.TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

4.1. Recollida i tractament de dades personals

Principalment, obtenim les dades de tercers col·laboradors que tenen com a activitat la cessió de clients potencials, amb la garantia d'haver obtingut les dades d’aquests clients potencials d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, havent informat prèviament l’usuari de la cessió de les dades a altres bases de dades de clients potencials per poder dur a terme la consulta i facilitar la informació comercial que l’usuari demana.

Així mateix, també podem obtenir les dades a través del web, de formularis en línia i fora de línia, de trucades, de videotrucades o per qualsevol altre mitjà de les entitats integrants del Grup Solar Profit. En aquests casos, l'usuari garanteix que les dades són veritables, exactes, completes i actualitzades i es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En cas que faciliti a SALES dades de tercers interessats, l'usuari ha de comptar amb el seu consentiment i comprometre's a traslladar la informació continguda en aquesta política, fet que eximeix SALES de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Per tant, l'usuari garanteix l'exactitud, la veracitat i l’actualitat de les dades personals que pugui aportar, tant pròpies com de tercers. En aquest sentit, quan el treballador comuniqui dades de tercers a la companyia, es compromet a informar aquests tercers que ha comunicat les seves dades a la companyia. Això no obstant, SALES pot dur a terme verificacions per constatar aquest fet i adoptar les mesures de diligència que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Finalitats del tractament

Les finalitats dels tractaments que realitza SALES de les dades personals de l’usuari són:

Tractament de dades 

Finalitat del tractament 

Base jurídica del tractament 

Gestió de clients potencials

Realitzar l'activitat de SALES com a proveïdor de clients potencials de qualsevol tipus d'activitat comercial o bé com a activitat de captació, generació i comercialització de clients potencials per augmentar la cartera de clients d'entitats de diferents sectors d'activitat, tant del Grup Solar Profit com de tercers col·laboradors i altres entitats.

Consentiment exprés del client potencial

Alta del client potencial. Atenció de consultes, peticions, sol·licituds i visites

Tramitació de l'alta del client potencial interessat en els productes i/o serveis promocionats per SALES per tal que aquest remeti les seves dades a l'entitat prestadora dels serveis sobre els quals està interessat, així com la funció d'atenció de les consultes, peticions, sol·licituds i la realització de visites.

Execució del contracte (mesures precontractuals) i/o consentiment exprés del client potencial.

 

Gestió del servei d’atenció al client i gestió de consultes mitjançant trucades, SMS, canals de missatgeria instantània i/o correu electrònic

Contactar amb el client potencial per facilitar els tràmits necessaris per a l’execució del contracte, incloent-hi el recordatori de cites, l’enviament d’enllaços necessaris per als passos previs a la formalització de contractes i documentació relacionada.

Execució del contracte i/o consentiment exprés.

Enquestes de qualitat

Realitzar enquestes de satisfacció pròpies sobre la qualitat del servei prestat per SALES en les quals es recullen dades personals com el nom, els cognoms o sobrenom del client potencial, i es publica l’opinió del client potencial a altres plataformes col·laboradores de SALES. 

Consentiment del client potencial

Enregistrament de trucades (veu)

Enregistrament de les trucades amb el client potencial (només veu) per controlar i millorar la qualitat en l’oferta dels nostre productes i serveis, així com garantir la integritat del contingut de la informació facilitada i els termes contractuals.

Consentiment i/o execució del contracte (mesures precontractuals).

Enregistrament de videotrucades (veu i imatge)

Captació de la veu i de la imatge del client potencial a través d’una videotrucada per poder fer seguiment intern de l’oferta del producte i/o servei i millorar-hi el tracte comercial.

Consentiment i/o execució del contracte (mesures precontractuals).

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals pròpies de SALES

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic (que inclou correus electrònics, SMS o altres sistemes de missatgeria instantània, trucada i videotrucada) de productes, serveis, notícies, publicitat i altra informació relacionada amb l’activitat comercial de SALES.

Consentiment exprés de la persona interessada.

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals d’altres entitats integrants del Grup Solar Profit, tercers col·laboradors i/o altres entitats

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic (que inclou correus electrònics, SMS o altres sistemes de missatgeria instantània, trucada i videotrucada) de productes, serveis, notícies, publicitat i altra informació relacionada amb l’activitat comercial de qualsevol altra entitat integrant del Grup Solar Profit, de tercers col·laboradors i/o d’altres entitats d’altres sectors d’activitat que puguin ser d’interès del client potencial.

Consentiment exprés de la persona interessada.

Ús de galetes

Analitzar la navegació de l’usuari i garantir el funcionament correcte del web.

Consentiment de la persona interessada.

 

4.3. Categoria de dades

Segons les finalitats esmentades, SALES recull i tracta les categories de dades següents basant-se en alguna de les bases legitimadores indicades:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms, sobrenom, document d’identificació, adreça electrònica, telèfon de contacte, adreça postal, veu i imatge.

 

 • Dades de característiques personals: preferències i activitats d’interès.

 

 • Dades del xat del canal de missatgeria instantània WhatsApp Business: historial i documents enviats.

 

 • En el cas d’organitzar concurs, promocions o esdeveniments: imatges, enregistraments o vídeos de l’usuari amb el seu consentiment previ.

 

 • També, a través de les galetes, recollim determinada informació vinculada a la navegació. El tractament i les finalitats d’aquesta informació estan explicades a la nostra Política de galetes.

 

Se poden recopilar i tractar altres dades dels usuaris obtingudes de la consulta o de la relació comercial, necessàries per a la gestió de la relació precontractual i per a la resolució de la consulta.

Respecte de les comunicacions realitzades a través d’una conversa en línia, aplicacions de missatgeria instantània com WhatsApp, SMS, trucades o correus electrònics, cal tenir en compte que no es respondran consultes personals excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap cas l’usuari no ha de comunicar dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut, religió, etc.). En cas de fer-ho, l’usuari eximeix de tota responsabilitat a SALES. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, SALES procedirà a eliminar-los.

De la mateixa manera, en els casos en què sigui el mateix interessat qui s’hagi posat en contacte amb SALES sense haver atorgat el seu consentiment exprés, aquetes dades es tractaran segons l’interès legítim de SALES, que consisteix a contactar amb els interessats que hagin emplenat els formularis amb la finalitat que SALES els faciliti informació sobre els seus productes i serveis, en consonància amb l’anàlisi d’avaluació de l’interès legítim prèviament realitzat.

 

4.4. Terminis de conservació

El termini de conservació de les dades ve determinat per la durada de la relació comercial i dels períodes establerts legalment. En aquest sentit, els criteris que s’utilitzen per fixar els terminis de conservació de les dades han estat determinats d’acord amb els requisits establerts a les normatives aplicables, atenent la finalitat del tractament de dades personals.

En particular, s’estableixen els punts següent amb relació als terminis de conservació de les dades:

 • Les dades d’identificació i de contacte dels clients potencials emmagatzemades a les bases de dades de SALES es conservaran fins a la revocació del consentiment o l’exercici del dret d’oposició per part de la persona interessada. Es pot revocar el consentiment o oposar-se al tractament de les dades en qualsevol moment fent clic a l’enllaç proporcionat a cada comunicació o enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es.

 

 • Les dades relatives a la consulta i gestió del servei, així com les dades relatives a la veu i imatge de l’usuari que es recullin durant la gestió comercial precontractual es conservaran durant el termini màxim de dotze (12) mesos en cas que el client potencial finalment no contracti els serveis i/o productes oferts per SALES de les societats que pertanyen al seu Grup o de tercers col·laboradors o d’altres entitats.

 

Aquest termini de conservació s’ha fixat tenint en compte la possibilitat que l’usuari pugui contactar novament amb SALES i, en tal cas, tindrem en compte les ofertes realitzades anteriorment i respondrem davant de qualsevol qüestió de responsabilitat extracontractual.

 

 • Les dades relatives a les enquestes de qualitat es conserven mentre no es revoqui el consentiment i, com a màxim, durant dos (2) anys després de la publicació de l’opinió del client potencial, excepte que es mantinguin de forma anonimitzada.

 

 • En cas que el client potencial decideixi contractar els serveis promocionats per SALES, les dades personals per als tractament emparats en la legitimació de la relació contractual es conservaran per part del prestador de serveis responsable del tractament. En aquest sentit, cal accedir a la política de privacitat del prestador de serveis corresponent.

 

Les dades personals obtingudes dels enregistraments de veu i/o imatge per trucada telefònica o videotrucada de clients potencials que hagin contactat per a aquesta promoció amb les empreses del Grup Solar Profit es conservaran per part de SALES, mentre es mantingui la relació comercial o contractual amb les empreses del Grup Solar Profit prestadores del servei. Posteriorment, les dades seran conservades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la relació contractual, així com per al compliment d'altres obligacions legals, durant un període de fins a sis (6) anys des de la finalització de la relació.

 

 • Amb relació a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals remeses per SALES i per la resta d’empreses del Grup Solar Profit quan escaigui, les dades dels usuaris es conservaran fins a la revocació del consentiment o l’oposició al tractament. Pot revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament de les dades en qualsevol moment fent clic a l’enllaç proporcionat a cada comunicació o enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es.

 

 • Amb relació a la conservació de les dades recopilades per a l’ús de galetes, serà en funció de la durada de la galeta. Vegeu la Política de galetes 

 

Finalitzada la base legitimadora que permetia el tractament de les dades, es podran conservar degudament bloquejades i no seran tractades excepte que sigui necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o quan aquestes dades siguin requerides per l’Administració Pública, jutges i tribunals durant el període de prescripció dels seus drets o obligacions legals.

 

4.5. Procedència de les dades

En la majoria dels casos, SALES obté les dades personals directament de la persona interessada. Això no obstant, també es poden obtenir les dades de contacte per part de tercers per comunicar-se amb la persona interessada. En tot cas, SALES garanteix el compliment del seu deure d'informació, de conformitat amb l'article 11 de la LOPDGDD i l'article 14.3.b) del RGPD, facilitant a l'interessat, en la primera comunicació i contacte, la informació bàsica sobre el tractament, sobre la identitat del responsable del tractament, sobre la finalitat del tractament, sobre la categoria de dades objecte de tractament, sobre la font de què procedeixen les dades i sobre la possibilitat d'exercir els drets establerts als articles 15 a 22 del RGPD. Així mateix, es compromet a proveir i indicar a l'interessat una adreça electrònica o un altre mitjà que permeti accedir a la resta d'informació.

 

 

5.TRACTAMENT DE LES DADES PER PART DE TERCERS I CESSIÓ

La cessió de les dades dels clients potencials per part de SALES a tercers s’ha de fer amb el consentiment oportú i exprés o amb una altra base legitimadora d’acord amb la política present.

Segons les finalitats per a les quals es recullen les dades personals, aquestes dades podran  ser tractades per:

 • Personal autoritzat de SALES o dels seus representants actuant en nom seu, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.

 

 • Entitats del Grup Solar Profit quan sigui estrictament necessari per dur a terme les finalitats dels tractament de dades informat i per a l’enviament de comunicacions comercials i promocionals dels seus serveis, quan hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés. Les entitats que formen el Grup Solar Profit actualment són les llistades a https://solarprofit.es/es/empresas-grupo-solarprofit/).

 

 • Tercers amb els quals el Grup Solar Profit mantingui relacions de col·laboració i/o altres entitats que ofereixin productes i serveis relacionats amb el sector de l’energia fotovoltaica, així com productes i serveis d’altres sectors que puguin resultar d’interès per a l’usuari i plataformes en les quals es comparteixin enquestes i opinions de qualitat facilitades pel client potencial, sempre que es disposi del consentiment oportú i exprés o una altra base legitimadora d’acord amb aquesta política.

 

 • Administracions, autoritats i organismes públics, incloent-hi jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

 

 • Tercers proveïdors de serveis externs contractats per SALES o per empreses del Grup Solar Profit i que tinguin la condició d’encarregats del tractament (proveïdors de programari i aplicacions per fer trucades i videotrucades, proveïdors de serveis IT que processen informació, proveïdors del servei de missatgeria instantània WhatsApp Business, agències de publicitat i serveis de màrqueting, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades...), sempre després de garantir les mesures necessàries per assegurar que podem compartir aquesta informació i després d’haver subscrit un contacte de tractament de dades amb els nostres encarregats del tractament, en compliment de la normativa de protecció de dades.

Si existeix una venda, una fusió, una consolidació, un canvi en el control societari, una transferència substancial d’actius, una reorganització o una liquidació de SALES, a discreció de l’empresa, podrem transferir, vendre o assignar la informació recopilada a una o més parts rellevants de forma legítima d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

6.MESURES DE SEGURETAT

SALES adopta els graus de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment per a la seva activitat. En aquest sentit, utilitzem tècniques de xifratge que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de l'usuari que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podem dur a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tractem per dur a terme l’activitat. Això no obstant, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé SALES posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

Addicionalment, per assolir un alt grau de seguretat quant a l'intercanvi de comunicacions amb l'usuari, SALES ha optat per l'ús de l'aplicació de missatgeria instantània WhatsApp Business, que presta eines de més garantia per al tractament de les dades i que es configura amb un disseny que prioritza la privacitat i la seguretat d'aquestes dades. Per a més informació, visiteu la política de privadesa de WhatsApp Business: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 

7.TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Les dades dels usuaris poden ser cedides a tercers països fora de la Unió Europea, en cas que el servidor estigui establert a tercers països. En aquest cas, SALES adopta les garanties adequades per a aquesta transferència i pren totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades.

Es pot sol·licitar més informació sobre l'adopció de garanties adequades per a la transferència de les dades enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es, “Transferències internacionals”.

 

8.DRETS DE LA PERSONA INTERESSADA I EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, els usuaris poden exercir els drets següents:

 • Dret d’accés: L’usuari pot preguntar a SALES si tracta les seves dades i, en cas afirmatiu, accedir-hi.
 • Dret de rectificació: L’usuari pot sol·licitar la rectificació de les dades si són inexactes o incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades quan sigui possible. En qualsevol cas, en el moment en què l’usuari exerceixi aquest dret, totes les dades personals vinculades al seu compte, així com la informació i els continguts que s’integrin al seu perfil, es donaran de baixa i quedaran bloquejats fins que finalitzi el termini legal previst. De la mateixa manera, en cas que l’usuari exerceixi el dret de supressió sobre les dades necessàries per tal que SALES pugui prestar els serveis, SALES es veurà obligat a donar per finalitzada la relació amb l’usuari i procedirà a donar-lo de baixa sense dret a reclamació per part seva.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades: En aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament de les dades: SALES deixarà de tractar les dades personals excepte les que s’han de seguir tractant per motius d’interès legítim imperiós o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, SALES li facilitarà el traspàs de les dades al nou responsable en cas que ambdós disposin dels mitjans tècnics necessaris.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades personals.
 • Dret a revocar el consentiment: Si l’usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar-lo quan vulgui sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte del tractament de les seves dades personals (https://www.aepd.es/es).

Per exercir els seus drets, pot fer servir els models i formularis disponibles a la pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos) i adreçar-se al delegat de protecció de dades de SALES a l’adreça de correu electrònic dpo@solarprofit.es amb la referència “Protecció de dades”.

 

 

 

9.CONSENTIMENT DE L’USUARI

L'usuari manifesta haver llegit aquesta política de privacitat i l’accepta expressament quan la base legal del tractament sigui el seu consentiment.

L'usuari s'obliga a mantenir indemne SALES davant de qualsevol reclamació, multa o sanció possible que pugui ser d’obligació com a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

10.ENVIAMENT DE COMUNICACIONS

Si l'usuari ens hi ha autoritzat, SALES tractarà les dades personals facilitades per enviar-li comunicacions comercials i promocionals per mitjans electrònics sobre productes i serveis relacionats amb SALES i amb entitats integrants del Grup Solar Profit i de tercers amb què manté relacions de col·laboració.

En cas de mantenir una relació contractual amb SALES, també podem enviar a l’usuari comunicacions comercials únicament relacionades amb els béns i serveis de SALES, segons l'execució del contracte. Addicionalment, es poden enviar comunicacions relacionades amb l'execució del contracte, com ara recordatoris de cites i visites planificades, mitjançant SMS, WhatsApp Business i/o correu electrònic. Aquestes comunicacions no tenen una finalitat comercial i l’objectiu exclusiu és dur a terme la correcta prestació dels serveis que la persona interessada hagi contractat.

Si l’usuari no vol rebre aquest tipus de notificacions de seguiment relacionades amb la prestació del servei, pot sol·licitar la baixa enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es o trucant al telèfon gratuït 900 25 35 45.

L’usuari pot revocar el seu consentiment o oposar-se al tractament de les dades en qualsevol moment enviant un correu electrònic a dpo@solarprofit.es. Aquestes comunicacions comercials també poden contenir enllaços a llocs de tercers. Després de donar-se de baixa, bloquejarem les dades de l’usuari en aquest context perquè no rebi més comunicacions comercials nostres en el futur.

 

11.CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la política de privacitat que estigui en vigor en el moment en què es demanin aquestes dades.

SALES es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta política de privacitat amb efecte des de la data de publicació d'aquestes modificacions, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s'hi accedeixi. Si en algun moment decidim fer servir dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a l'usuari per correu electrònic, sempre que disposem de la seva adreça electrònica. En aquest moment, l’usuari tindrà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagi facilitat abans de la modificació de la nostra política de privacitat.

En cas que qualsevol clàusula d’aquesta política de privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veurien afectades i conservarien plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent aplicable a cada moment.

 

12.LEGISLACIÓ APLICABLE

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per part de l’usuari mitjançant els diferents formularis de sol·licitud de dades personals com per l’enregistrament, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, en especial, pel RGPD i per la LOPDGDD.

 

13.GALETES

L’accés al web pot implicar l’ús de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar l’usuari i guardar les seves preferències personals, així com la informació tècnica sobre l’ús i l’operativitat del web.

Els usuaris que no vulguin activar les galetes o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en els seus dispositius, poden configurar el dispositiu a tal efecte. Per a més informació, consulteu la nostra Política de galetes.

900253545
Sol·licitar estudi
Sol·licitar estudi

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.