Avís legal

La pàgina web https://solarprofit.es/ (d’en endavant, el “Web”) pertany a SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L. (d’en endavant, “SOLAR PROFIT”) amb N.I.F. B-65959991 i domicili social al Carrer Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 43902, Foli 101, Fulla B-441381, Inscripció 1ª.
L’usuari, en utilitzar la Web, accepta els presents termes i condicions d’ús (d’en endavant, els “Termes i Condicions d’Ús”) i es compromet a utilitzar la Web, així com els serveis i continguts allotjats de conformitat amb els presents Termes i Condicions d’Ús i sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

1. Identificació de les Parts
Els Termes i Condicions d’Ús estan subscrits, d’una part per SOLAR PROFIT i, d’una altra, per l’usuari final interessat en els serveis oferits a través de la Web (d’en endavant, “l’Usuari”) les dades del qual, de caràcter personal, són les que aquest ha facilitat al Web i/o la derivada de la relació prèvia amb SOLAR PROFIT.
L’accés i/o ús d’aquest Web atribueix a la persona la condició ‘Usuari, qui accepta des d’aquest accés i/o ús, els Termes i Condicions d’Ús aquí reflectits. Els citats Termes i Condicions d’Ús seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

2. Objecte i àmbit d’aplicació
Els presents Termes i Condicions d’Ús regulen l’accés, navegació i utilització de la Web per part de l’Usuari.
En accedir i/o utilitzar la Web, l’Usuari accepta els termes de Condicions d’Ús de SOLAR PROFIT i ho executa sota el seu propi risc. L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades de la Web de conformitat amb aquests Termes i Condicions d’Ús, amb la resta de polítiques accessibles a través de la Web, amb la normativa d’aplicació, amb els bons costums generalment acceptats i amb l’ordre públic.

3. Disponibilitat de la Web
La Web està disponible per a tots els Usuaris que comptin amb accés a Internet.
SOLAR PROFIT fa tot el possible perquè la Web estigui disponible en tot moment. No obstant això, l’accés al Web es realitza a través de connexió a Internet, de manera que la qualitat i disponibilitat de la mateixa pot veure’s alterada per factors aliens al control responsable de SOLAR PROFIT

4. Accés i Ús de la Web
4.1. Accés a la Web
L’accés i l’ús de la Web és gratuït, excepte en allò relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per cada Usuari.
L’accés a la Web, així com, l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

4.1. Ús de la Web
L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’Usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’Usuari se’l pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.
SOLAR PROFIT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés, ús o de l’incompliment dels presents Termes i Condicions d’Ús, ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic i/o sistema operatiu mòbil de l’Usuari (hardware software) o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de: (i) la presència d’un virus al dispositiu de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per SOLAR PROFIT a través de la Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades d’aquest mateix.

5. Regles d’Ús de la Web per a Usuaris
SOLAR PROFIT es reserva el Dret a cancel·lar el compte de l’Usuari registrat, podent procedir a la resolució del present contracte. Especialment, podrà realitzar-se la cancel·lació com a Usuari en cas de detectar l’incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals contretes al present acte, així com en cas d’observar un ús de la Web contrari als presents Termes i Condicions d’Ús, la Política de Privacitat, Política de Cookies i/o els usos de bona fe acceptats en el sector. En qualsevol cas, SOLAR PROFIT no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats o d’altres eines de participació.
En aquest sentit, l’Usuari es compromet a:

 • Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades als formularis facilitats per SOLAR PROFIT per l’accés a certs continguts o serveis oferts a través de la Web i a mantenir-los actualitzats. SOLAR PROFIT es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés a la Web, en el cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falses, inexactes o enganyosos. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquells continguts que transmeti o comuniqui a SOLAR PROFIT. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.
 • No utilitzar la Web o qualsevol dels elements que la integren, per a desenvolupar operacions de temps compartit, construir-se en proveïdor de serveis d’aplicacions software en la mesura que estiguessin orientats a fer el possible l’accés de tercers a la plataforma o a qualsevol dels seus components, a través d’operacions de lloguer, serveis administratius o qualsevol altre d’anàloga consideració, compartint-los o posant-los a disposició de tercers.
 • No usar la Web per a recollir dades de caràcter personal d’altres Usuaris.
 • No utilitzar informació de la Web com a sistema de gestió i intercanvi d’informació i/o documentació il·legal, contrària a la moral o a l’ordre públic, contrària als Drets d’autor i/o de propietat industrial.
 • No realitzar actes d’enginyeria inversa, presa de requisits i altres activitats encaminades a desenvolupar una plataforma online idèntica o similar a la posada a disposició per part de SOLAR PROFIT, podent ser considerada aquesta activitat com un acte de competència deslleial i vulneració dels Drets de propietat intel·lectual i industrial que SOLAR PROFIT ostenta sobre la Web.
 • No sotmetre la Web a càrregues de treball que vagin clarament orientades a la desestabilització d’aquesta, trobant-se entre elles, atacs de denegació de serveis (DDoS) o situacions similars. En el cas de detectar-se aquest tipus de situacions, el nivell de servei anteriorment indicat no serà d’aplicació, sent considerada una situació d’emergència.
 • No retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que SOLAR PROFIT, com a legítim titular dels Drets, incorpori a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (per exemple, copyright, ©, ® i TM), ja fos en la mateixa plataforma com en aquell material associat.
 • No causar danys en els sistemes físics i lògics de SOLAR PROFIT, dels seus proveïdors, o de terceres persones; introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats.
 • Posar en coneixement de SOLAR PROFIT qualsevol fet o situació que hagi succeït que pugui posar en risc la seguretat en l’accés per part dels usuaris autoritzats.
 • No impedir el desenvolupament normal d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través de la Web, sigui alterant o tractant d’alterar il·legalment o de qualsevol altre forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri d’alguna manera els presents Termes i Condicions d’Ús.
 • Abstenir-se d’utilitzar els continguts de la Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels Drets i interessos de SOLAR PROFIT, de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la present Web o impedir la normal utilització o gaudi de la mateixa per part dels usuaris.
 • Abstenir-se a forçar errors o bretxes de seguretat a la Web.


6. Enllaços a altres llocs web
Els presents Termes i Condicions d’Ús no s’apliquen als enllaços i/o pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir des de la Web. Tampoc són aplicables la Política de Privacitat i la Política de Cookies presents a la Web
En el cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s a allò disposat en les corresponents polítiques de privacitat. Com a conseqüència, SOLAR PROFIT no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.
En el cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s a allò disposat en les corresponents polítiques de privacitat. Com a conseqüència, SOLAR PROFIT no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per aquests.
En tot cas, SOLAR PROFIT procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals es redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes, no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

7. Exclusió de garanties i responsabilitat
SOLAR PROFIT no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferits a la Web, si bé durà a terme els seus millors esforços per a garantir la regularitat i el bon funcionament d’aquests. A tals efectes, SOLAR PROFIT declara que ha adoptat i adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins de les seves `possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir un funcionament correcte de la Web.
Tanmateix, SOLAR PROFIT no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar de desconnexions, interferències o interrupcions que es puguin produir en l’accés o en la navegació per la Web, ni sobre els danys i perjudicis que es poguessin derivar per l’Usuari o per a tercers de l’existència i propagació de virus informàtics o altres elements lesius.
SOLAR PROFIT tampoc assumeix cap responsabilitat respecte als errors o emissions que pugui haver en el contingut de la Web, ni sobre les actuacions que l’Usuari pogués realitzar sobre la base d’aquest contingut.

8. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús
SOLAR PROFIT es reserva el Dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en els presents Termes i Condicions d’Ús, sent responsabilitat de l’Usuari llegir els mateixos amb atenció, cada cop que desitgi utilitzar la Web amb la finalitat de comprovar o cerciorar-se de l’existència de modificacions o canvis a aquestes, prenent com a referència la data de la darrera actualització. SOLAR PROFIT pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats a la Web.

9. Propietat intel·lectual i industrial
L’Usuari reconeix i accepta que, tots els Drets de propietat industrial i intel·lectual de la Web, inclosos els continguts i/o qualsevol altre element inserta per SOLAR PROFIT a la Web (incloent-hi a títol merament enunciatiu i no limitatiu tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials que conformen la Web o el ‘look and feel’, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges gràfiques, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font), pertanyen en exclusiva a SOLAR PROFIT i/o a tercers que li han cedit els seus Drets de forma legítima. A tals efectes, s’entendrà com a Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per SOLAR PROFIT per qualsevol mitjà i/o suport tangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui completament o parcialment dels continguts i/o dels elements inserits per SOLAR PROFIT a la Web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu per l’Usuari, sempre que, en tot cas, s’indiqui l’ordre i/o autor dels mateixos i que, si és el cas, aparegui el símbol de copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Qualsevol altre és o explotació de qualsevol Dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per SOLAR PROFIT o el tercer titular dels Drets afectats.
Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació, i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació de la Web i, els drets d’imatge dels quals, tenen el seu dret d’explotació SOLAR PROFIT. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels Drets que es tracti.
Els presents Termes i Condicions d’Ús no confereixen a l’Usuari cap altre Dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol Dret, estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per SOLAR PROFIT o el tercer titular dels drets afectats.
Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari estima que algun contingut de la Web pogués vulnerar Drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així que ho posin en el nostre coneixement en la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a info@solarprofit.com.


10. Protecció de Dades
SOLAR PROFIT compleix amb l’esmentat al Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (d’en endavant, “RGPD”), la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets digitals (d’en endavant, “LOPDGDD”) i altres normatives vigents a cada moment i vetlla per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l’Usuari.
Per això, cada cop que s’accedeix a la Web, l’Usuari haurà d’acceptar els Termes i Condicions d’Ús i la Política de Privacitat per a poder utilitzar la Web, que l’informa sobre qui és el responsable del tractament, la finalitat del tractament, tipologia de dades, els períodes de conservació, comunicacions de dades a tercers, la possibilitat d’exercir els seus Drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i revocació del consentiment, entre d’altres.
Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals, pot consultar la nostra Política de Privacitat.

11. Comunicacions
Des de SOLAR PROFIT, ens posarem en contacte amb l’Usuari per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos a la Web. A efectes contractuals, l’Usuari consent l’ús d’aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica, compleixen amb els requisits legals.
Les comunicacions que l’Usuari ens enviï, hauran de realitzar-se preferiblement a través de correu electrònic a l’adreça info@solarprofit.com. També pot enviar una comunicació per escrit a l’atenció de SOLAR PROFIT a l’adreça Carrer Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), REF: “SOLAR PROFIT Web”.

12. Llei aplicable i jurisdicció competent
La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre SOLAR PROFIT i l’usuari.
No obstant això, en aquells casos en què aquesta normativa vigent prevegi la possibilitat per les parts de sotmetre’s a un dret determinat, SOLAR PROFIT i l’Usuari amb la renúncia expressa a qualsevol altre dret que pogués correspondre’ls, es sotmetran a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
900253545
Sol·licitar estudi
Sol·licitar estudi

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.