POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE SOLAR PROFIT SALES, S.L.U.

Data da última actualización: 24-02-2023

 

SOLARPROFIT SALES, S.L.U.  (en diante, "SALES") con N.I.F B-02777076 e domicilio social Rúa Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), manifesta que é propietaria da páxina web www.solarprofit.es (en diante, a "Web"), de acordo coas obrigas previstas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, a "LSSICE"). 

 

Para unha mellor prestación dos servizos postos a disposición do Usuario, deberán cubrirse todos os datos solicitados a través da Web. De non se facilitarse todos os datos requiridos por SALES non se garante que a información e servizos facilitados se poidan prestar, se presten correctamente ou se axusten ás necesidades do Usuario. 

O termo Usuario/s emprégase aquí para referirse a todas as persoas maiores de idade que accedan á Web. 

 

 

INFORMACIÓN BÁSICA RELATIVA AO TRATAMENTO DE DATOS

 

Responsable do Tratamento

SOLARPROFIT SALES, S.L.U. (SALES)

Finalidades do tratamento

Xestión de potenciais clientes (Leads) interesados en produtos e servizos promovidos por SALES. Atención a consultas, solicitudes e peticións de Leads e usuarios da web.

Gravación de chamadas (voz) para establecer as condicións contractuais cos Leads e mellorar a calidade do servizo.

Gravación de videochamadas cos Leads (voz e imaxe) para obter un seguimento interno da oferta e mellorar o tratamento comercial co Lead.

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico e/ou chamada telefónica.

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico doutras entidades socias de Grupo Solar Profit, colaboradores terceiros deste ou doutro sector distinto ao de Grupo Solar Profit e/ou outras entidades.

Xestión do servizo e atención ás consultas a través de correo electrónico, chamadas, SMS e/ou canles de mensaxería instantánea, así como do chat online.

Xestión do uso de cookies

Lexitimación do tratamento

O tratamento dos seus datos pode basearse na execución dun contrato; consentimento; interese lexítimo e/ou obriga legal.

Destinatarios

Os datos transferiranse a outras entidades do Grupo Solar Profit, a terceiros colaboradores e a outras entidades cando estean cubertos por unha base lexítima oportuna.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos, non estar suxeito a decisións individuais automatizadas e a revogar o consentimento prestado. Tamén pode contactar co noso DPO en dpo@solarprofit.es, así como presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se o considera oportuno.

Información adicional

Pode consultar a continuación a información detallada sobre o tratamento dos seus datos.

 

 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE O TRATAMENTO DE DATOS

 

 

1.IDENTIDADE E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nos termos da normativa aplicable en materia de protección de datos e, en particular, do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento de os datos persoais e a libre circulación destes datos (en diante, o “RXPD”), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, a “LOPDXDD”), o Responsable do Tratamento é:

Responsable do Tratamento

SOLARPROFIT SALES, S.L.U.

NIF

B-02777076

Domicilio social

Calle Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Valles (Barcelona)

Teléfono

900 25 35 45

Correo electrónico de contacto

dpo@solarprofit.es

 

SOLARPROFIT SALES, S.LU (en diante, “SALES”) é unha sociedade do Grupo Solar Profit cuxa principal finalidade é a realización de actividades de call center para proporcionar información comercial e de apoio sobre os produtos e servizos de empresas pertencentes a distintos sectores de actividade, tanto dos Grupo Solar Profit e de terceiros, dirixido a potenciais clientes. Os nosos profesionais teñen por finalidade atender solicitudes, peticións e consultas, a través de diferentes canles de comunicación como chamadas telefónicas, correos electrónicos e videochamadas. Para iso, SALES trata os datos persoais dos potenciais clientes e outros usuarios do sitio web de acordo co establecido nesta Política de Privacidade.

2.CUMPRIMENTO DA NORMATIVA APLICABLE

SALES adaptou a Web ao RXPD e á LOPDXDD. Para iso, puxo en práctica aquelas políticas, medios e procedementos técnicos e organizativos necesarios para garantir e protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos seus datos persoais.

A transmisión de datos por parte do usuario da Web e de datos dos potenciais clientes (en diante, o " Usuario " ou " Lead", indistintamente) dos produtos e servizos promovidos por SALES, realízase de forma voluntaria e sendo informado de forma previa ao tratamento do uso e das finalidades deste.

 

3.PRINCIPIOS QUE APLICAMOS Á SÚA INFORMACIÓN PERSOAL

O tratamento dos datos facilitados a SALES levarase a cabo de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, e coa única finalidade de prestar o servizo do que fose informado.

No tratamento dos seus datos persoais aplicamos os seguintes principios que cumpren os requisitos do RXPD:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: Sempre teremos unha base legal para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas das que o informaremos previamente con absoluta transparencia. SALES infórmao de que só se recolle a información necesaria para acadar a finalidade do tratamento e só se tratarán os datos que proporcionou  para a(s) finalidade(s) para a(s) cal(es) fose informado.
 • Principio de minimización de datos: Só imos solicitar os datos estritamente necesarios en relación coas finalidades informadas.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos persoais conservaranse durante o tempo estritamente necesario ata que remate a finalidade para a que foron recollidos, e mentres se manteña a causa que lexitimou o tratamento destes datos persoais. Finalizada a causa que lexitimaba o tratamento, os datos persoais conservaranse debidamente bloqueados durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida entre as partes e/ou dos prazos de conservación legalmente establecidos.
 • Principio de integridade: Os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debe saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos por parte de terceiros.
 • Principio de confidencialidade: SALES, na súa calidade de Responsable do Tratamiento, garante a confidencialidade no tratamento de todos os datos persoais do Usuario aos que teña acceso. O Responsable de Tratamento, como calquera outra persoa que interveña en calquera fase do tratamento, está suxeito ao máis estrito segredo profesional, co especial compromiso de adoptar os niveis de protección e as medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, mal uso, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado.
 • Principio de exactitude dos datos: Toda a información que o Usuario facilite a SALES debe ser veraz, sendo este o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a SALES ou a terceiros.

SALES resérvase o dereito a excluír dos servizos a calquera Usuario que facilitase información falsa, sen prexuízo das demais accións legais que puidesen proceder.

 

4.TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

4.1. Recollida e tratamento de datos persoais

Principalmente, obtemos os seus datos de terceiros colaboradores cuxa actividade é a cesión de Leads, coa garantía deste de ter obtido os seus datos de conformidade co establecido na normativa de protección de datos, informándoo previamente da cesión dos seus datos a outras bases de datos de Leads para poder realizar a súa consulta e facilitarlle a información comercial que desexe.

Así mesmo, tamén podemos obter os seus datos a través da Web, formularios online ou offline, chamadas, videochamadas ou por calquera outro medio das entidades que integran o Grupo Solar Profit. Nestes casos, o Usuario garante que son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que se puidese ocasionar como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

No caso de que facilite a SALES datos de terceiros interesados, o Usuario deberá contar co seu consentimento e comprometerse a cederlle a información contida nesta cláusula, eximindo a SALES de calquera responsabilidade ao respecto. Polo tanto, o Usuario garante a exactitude, veracidade e actualidade dos datos persoais que poida facilitar, tanto propios como de terceiros. Ao respecto, cando o Traballador comunique datos de terceiros á Compañía, este comprométese a informar os devanditos terceiros de que comunicou os seus datos á Compañía. Non obstante, SALES poderá realizar comprobacións para comprobar este feito, adoptando as medidas de debida dilixencia correspondentes, de acordo coa normativa de protección de datos.

 

4.2. Finalidades do tratamento

As finalidades dos tratamentos realizados por SALES dos datos persoais do Usuario son:

Tratamento de datos 

Finalidade do tratamento 

Base legal do tratamento 

Xestión de Leads

Realizar a actividade de SALES como provedor de Leads para calquera tipo de actividade comercial, ou como actividade de captación, xeración e comercialización de Leads co fin de aumentar a carteira de clientes de entidades de distintos sectores de actividade, ambos do Grupo Solar Profit, como terceiros colaboradores e outras entidades.

Consentimento expreso do Lead.

Alta do Lead. Atención a consultas, peticións, solicitudes e visitas

Tramitación da alta do Lead interesado nos produtos e/ou servizos promovidos por SALES, co fin de que este remita os seus datos á entidade prestadora dos servizos sobre os que está interesado o Lead; ademais de levar a cabo a función de atención das súas consultas, peticións, solicitudes e realizacións de visitas.

Execución do contrato (medidas precontractuais) e/ou consentimento expreso do Responsable.

 

Xestión de atención ao cliente e xestión de consultas mediante chamadas, SMS, canles de mensaxería instantánea e/ou correo electrónico

Contactar co Lead para facilitarlle os trámites necesarios para a execución do contrato, como recordatorios de cita, envío de ligazóns necesarias para os pasos previos á formalización dos contratos e documentación relacionada.

Execución do contrato e/ou consentimento expreso.

Enquisas de calidade

Realizar enquisas de satisfacción da calidade do servizo prestado por SALES nas que se recollerán datos persoais como o nome, apelidos ou alcume do Lead, así como a publicación da opinión do Lead noutras plataformas colaboradoras de SALES. 

Consentimento do Lead

Gravación de chamadas (voz)

Gravación de chamadas co Lead (só voz) para controlar e mellorar a calidade da oferta dos nosos produtos e servizos, así como garantir a integridade do contido da información facilitada e das condicións contractuais.

Consentimento e/ou execución do contrato (medidas precontractuais).

Gravación de videochamadas (voz e imaxe)

Captación da voz e da imaxe do Lead a través dunha videochamada para obter un seguimento interno da oferta de produtos e/ou servizos e mellorar os tratos comerciais con ela.

Consentimento e/ou execución do contrato (medidas precontractuais).

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais propias de SALES

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico (incluíndo correos electrónicos, SMS ou outros sistemas de mensaxería instantánea, chamadas e videochamadas) de produtos, servizos, noticias, publicidade e outra información relacionada coa actividade comercial de SALES.

Consentimento expreso da persoa interesada.

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais doutras entidades integrantes do Grupo Solar Profit, terceiros colaboradores e/ou outras entidades.

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico (incluíndo correos electrónicos, SMS ou outros sistemas de mensaxería instantánea, chamada e videochamadas), de produtos, servizos, noticias, publicidade e outra información relacionada coa actividade comercial de calquera outra entidade integrante da Grupo Solar Profit, terceiros colaboradores e/ou outras entidades doutros sectores de actividade que poidan ser de interese para o Lead.

Consentimento expreso da persoa interesada.

Uso de cookies

Analizar a navegación dos usuarios e garantir o correcto funcionamento da Web.

Consentimento do interesado.

 

4.3. Categoría de datos

De conformidade coas finalidades mencionadas, SALES recolle e trata as seguintes categorías de datos con base nunha das bases lexitimadoras indicadas:

 • Datos identificativos: nome, apelidos, alcume, documento de identificación, enderezo de correo electrónico, teléfono de contacto, enderezo postal, voz e imaxe.

 

 • Datos de características persoais: preferencias e actividades de interese.

 

 • Datos de chat da canle de mensaxería instantánea "WhatsApp Business": Historial e documentos enviados.

 

 • No caso de organizar concursos, promocións ou eventos: imaxes, gravacións ou vídeos do usuario, co seu consentimento previo.

 

 • Ademais, a través das cookies recollemos determinada información relacionada coa súa navegación. O seu tratamento e finalidades están explicados na nosa Política de cookies.

 

Poderán recollerse e tratarse outros datos dos Usuarios obtidos da propia consulta ou da relación comercial, necesarios para a xestión da relación precontractual e para a resolución da consulta.

En canto ás comunicacións realizadas a través do chat en liña, aplicacións de mensaxería instantánea como “WhatsApp”, SMS, chamadas ou correos electrónicos, deberá ter en conta que non se atenderán consultas persoais salvo as estritamente establecidas pola lexislación vixente. En ningún caso o Usuario comunicará datos de categorías especiais (como, por exemplo, datos de saúde, relixión, etc.). En caso de facelo, o Usuario exime a SALES de toda responsabilidade. No caso de que se envíen consultas ou contidos inadecuados, SALES procederá á súa eliminación.

Así mesmo, nos supostos en que fose o interesado quen se puxo en contacto con SALES sen ter prestado o seu consentimento expreso, os devanditos datos serán tratados en función do interese lexítimo de SALES consistente en poñerse en contacto cos interesados que cubrisen os formularios coa finalidade de que SALES lles facilite información sobre os seus produtos e servizos, en consonancia coa análise de avaliación do interese lexítimo realizada previamente.

 

4.4. Prazos de conservación

O prazo de conservación dos seus datos determinarase en función da duración da súa relación e dos prazos legalmente establecidos. Neste sentido, os criterios utilizados para fixar os prazos de conservación dos seus datos determináronse de acordo cos requisitos establecidos na normativa aplicable, tendo en conta a finalidade do tratamento dos datos persoais.

En particular, establécese o seguinte en canto aos períodos de conservación:

 • Os datos de identificación e contacto do Lead almacenados nas bases de datos de SALES conservaranse ata a revogación do consentimento ou o exercicio do dereito de oposición por parte do interesado. Pode revogar o seu consentimento ou opoñerse ao tratamento en calquera momento facendo clic na ligazón que se proporciona en cada comunicación ou enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es.

 

 • Os datos relacionados coa súa consulta e a xestión do servizo, así como os relacionados coa súa voz e/ou imaxe que se recollan durante a xestión comercial precontractual conservaranse durante un período máximo de doce (12) meses no caso de que o Lead finalmente non contrate os servizos e/ou produtos ofrecidos por SALES, as empresas pertencentes ao seu Grupo ou terceiros colaboradores e outras entidades.

 

Este período de conservación estableceuse en función da posibilidade de que o Usuario se poña en contacto de novo con SALES e, en tal caso, teremos en conta as ofertas realizadas con anterioridade, así como para responder a calquera cuestión de responsabilidade extracontractual.

 

 • Os datos relativos ás enquisas de calidade conservaranse mentres non se revogue o consentimento, e durante un máximo de dous (2) anos desde a publicación da opinión do responsable, salvo que se manteñan de forma anonimizada.

 

 • No caso de que o Lead decida contratar os servizos promovidos por SALES, os datos persoais dos tratamentos amparados pola base de lexitimación da relación contractual serán conservados polo prestador do servizo responsable do tratamento. Para iso, deberá acceder á Política de Privacidade do provedor de servizos correspondente.

 

Os datos persoais obtidos das gravacións de voz e/ou imaxe tanto por chamada telefónica como por videochamada dos Leads que contratasen esta promoción coas empresas do Grupo Solar Profit serán conservados por parte de SALES, sempre que a relación comercial ou contractual con mantense coas empresas do Grupo Solar Profit que prestan o servizo. Posteriormente, os seus datos conservaranse debidamente bloqueados, mentres se poidan derivar responsabilidades da execución da relación contractual, así como para o cumprimento doutras obrigas legais, por un período de ata seis (6) anos desde a finalización desta.

 

 • En relación co envío de comunicacións comerciais e promocionais remitidas por SALES e polo resto de empresas do Grupo Solar Profit, cando proceda, conservaranse os datos dos Usuarios ata a revogación do consentimento ou oposición ao tratamento. Pode revogar o seu consentimento ou opoñerse ao tratamento en calquera momento facendo clic na ligazón que se proporciona en cada comunicación ou enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es.

 

 • En canto á conservación dos datos recollidos polo uso de cookies, esta farase en función da duración da cookie. Ver Política de cookies. 

 

Unha vez finalizada a base lexitimadora que permitiu o tratamento dos seus datos, estes poderán manterse debidamente bloqueados e non serán tratados salvo que resulte necesario para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións ou cando sexa requirido para facilitalos á Administración Pública, Xuíces e Tribunais durante o prazo de prescrición dos seus dereitos ou obrigas legais.

 

4.5. Orixe dos datos

Na maioría dos casos, SALES obtén os datos persoais directamente do interesado. Non obstante, a súa información de contacto tamén se pode obter de terceiros e non do interesado para comunicarse co interesado. En todo caso, SALES garante o cumprimento do seu deber de información, de conformidade co artigo 11 da LOPDXDD e no artigo 14.3.b) do RXPD, facilitando ao interesado na súa primeira comunicación e contacto, a información básica para o seu tratamento, sendo esta a relacionada coa identidade do responsable do tratamento, a finalidade do tratamento, a categoría de datos obxecto do tratamento, a fonte da que proceden os datos e a posibilidade de exercer os seus dereitos establecidos nos artigos 15 a 22 do RXPD. Así mesmo, comprométese a facilitar e indicarlle ao interesado un enderezo electrónico ou outro medio que permita o acceso a outra información.

 

 

5.TRATAMENTO DE DATOS POR TERCEROS E CESIÓN

A cesión de datos de Lead por parte de SALES a terceiros realizarase co consentimento expreso oportuno ou outra base lexitimadora de acordo coa presente política.

Dependendo dos fins para os que se recollan os datos persoais, estes poderán ser tratados por:

 • Persoal autorizado de SALES ou dos seus representantes que actúen no seu nome, con suxeición á normativa vixente en materia de protección de datos aplicable.

 

 • Entidades do Grupo Solar Profit cando sexan estritamente necesarios para levar a cabo os fins de tratamento de datos informado e para o envío de comunicacións comerciais e promocionais sobre os seus servizos, cando previamente prestasen o seu consentimento expreso. As entidades que integran actualmente o Grupo Solar Profit son as dispoñibles en https://solarprofit.es/es/empresas-grupo-solarprofit/).

 

Terceiros cos que o Grupo Solar Profit manteña relacións de colaboración e/ou outras entidades que ofrezan produtos e servizos relacionados co sector da enerxía fotovoltaica, así como produtos e servizos doutros sectores que poidan ser de interese para o Usuario e a plataformas nas que se compartan enquisas e opinións de calidade proporcionadas polo Lead, sempre e cando se dispoña do consentimento expreso adecuado ou outra base lexitimadora de acordo con esta política.

 

 • Administracións, Autoridades e Organismos Públicos, incluídos Xulgados e Tribunais, cando así o requira a normativa aplicable.

 

 • Terceiros provedores de servizos externos contratados por SALES ou por empresas do Grupo Solar Profit e que teñan a condición de encargado do tratamento [provedores de software e aplicacións para realizar chamadas e videochamadas, provedores de servizos informáticos que procesan información, provedor de servizos de mensaxería instantánea “Whatsapp Business”, axencias de publicidade e servizos de mercadotecnia, servidores de hospedaxe, mantemento de soporte de bases de datos]. Todo isto só despois de levar a cabo as medidas necesarias para garantir que podemos compartir esta información e despois de asinar un contrato de tratamento de datos cos nosos encargados do tratamento, cumprindo coa normativa de protección de datos.

Se existe unha venda, fusión, consolidación, cambio no control corporativo, transferencia substancial de activos, reorganización ou liquidación de SALES, entón, segundo o noso criterio, poderemos transferir, vender ou ceder a información recollida a unha ou máis partes relevantes de forma lexítima de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos.

6.MEDIDAS DE SEGURIDADE

VENDAS adopta os niveis de seguridade esixidos polo RXPD adecuados á natureza dos datos que en cada momento sexan obxecto de tratamento por razón da súa actividade. Neste sentido, utiliza técnicas de cifrado que non permiten a un terceiro rastrexar a identidade do Usuario que interactúa cos nosos servizos. Así mesmo, tamén pode realizar técnicas de anonimización segura dos datos persoais que trate para desenvolver a súa actividade. Non obstante, a seguridade técnica nun medio como Internet non é inexpugnable e pode haber accións maliciosas por parte de terceiros, aínda que SALES pon todos os medios ao seu alcance para evitar tales accións.

Adicionalmente, para acadar un alto nivel de seguridade no que se refire ao intercambio de comunicacións co Usuario, SALES apostou polo uso da aplicación de mensaxería instantánea “WhatsApp Business” que proporciona ferramentas con maior garantía para o tratamento de datos e que se configura cun deseño que prioriza a privacidade e seguridade dos devanditos datos. Para máis información ao respecto, visite a súa política de privacidade: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 

7.TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Os datos do usuario poden ser transferidos a terceiros países fóra da Unión Europea, se o servidor estiver establecido en terceiros países. Nese caso, SALES adopta as garantías oportunas para a devandita transferencia e adopta todas as medidas técnicas e organizativas oportunas para garantir a seguridade dos datos.

Pode solicitar máis información sobre a adopción de garantías adecuadas para a cesión de datos enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es, “Transferencias Internacionais”.

 

8.DEREITOS DOS INTERESADOS E O SEU EXERCICIO.

De conformidade co RXPD e a LOPDXDD, os Usuarios poden exercer os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: O Usuario poderá preguntarlle a SALES se está a tratar os seus datos e, de ser así, acceder a eles.
 • Dereito de rectificación: O Usuario poderá solicitar a rectificación dos datos se estes foren inexactos ou incompletos.
 • Dereito a solicitar a supresión dos seus datos, cando sexa posible. En todo caso, no momento en que o Usuario exerza este dereito, todos os datos persoais vinculados á súa conta, así como a información e contidos que se integren no seu perfil, serán eliminados e permanecerán bloqueados ata a finalización do prazo legal establecido.  Así mesmo, no caso de que o Usuario exerza o dereito a suprimir os datos necesarios para que SALES poida prestar os servizos, SALES verase obrigado a rescindir a súa relación co Usuario, procedendo á baixa, sen dereito a ningunha reclamación por parte desta.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento: Neste caso só os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento: SALES deixará de tratar os datos persoais, coa excepción de que deberán continuar sendo tratados por motivos de interese lexítimo imperioso ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o Usuario queira que os seus datos sexan tratados por outro responsable do tratamento, SALES facilitará a cesión dos seus datos ao novo responsable do tratamento se ambos dispoñen dos medios técnicos necesarios para facelo.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais.
 • Dereito a revogar o consentimento: Se o Usuario outorgase o consentimento para unha finalidade determinada, poderá retiralo cando así o desexe, sen que iso afecte a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos: Se considera que se produciu unha infracción da lexislación de protección de datos no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais (https://www.aepd.es/es)

Para exercer os seus dereitos, pode utilizar os modelos e formularios dispoñibles na páxina web oficial da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos), e dirixirse ao Delegado de Protección de Datos de SALES ao enderezo de correo electrónico dpo@solarprofit.es, REF: “Protección de datos”.

 

9.CONSENTIMIENTO DO USUARIO

O Usuario declara ter lido e aceptado expresamente esta Política de Privacidade, cando a base legal do tratamento sexa o seu consentimento.

O Usuario comprométese a manter indemne a SALES de calquera posible reclamación, multa ou sanción que puidese corresponder como consecuencia do incumprimento por parte do Usuario do deber descrito neste parágrafo.

 

10.ENVÍO DE COMUNICACIÓNS

Se o Usuario nos autorizou, SALES tratará os datos persoais facilitados para o envío de comunicacións comerciais e promocionais por medios electrónicos sobre produtos e servizos relacionados con SALES, así como das entidades integrantes do Grupo Solar Profit e de terceiros cos que mantén relacións de colaboración.

Lembrámoslle que se mantén unha relación contractual con SALES, tamén poderemos enviarlle comunicacións comerciais unicamente relacionadas cos bens e servizos de SALES, en función da execución do contrato. Adicionalmente, poderanse enviar comunicacións relacionadas coa execución do contrato, tales como recordatorios de citas e visitas planificadas, a través de SMS, "Whatsapp Business" e/ou correo electrónico. Estas comunicacións non teñen finalidade comercial e o seu obxectivo exclusivo é realizar a correcta prestación dos servizos que o interesado contratase.
Se non desexa recibir este tipo de notificacións de seguimento relacionadas coa prestación do servizo, pode solicitar a baixa enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es ou chamando ao teléfono gratuíto 900 25 35 45.

Pode revogar o teu consentimento ou opoñerse ao tratamento en calquera momento enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es. Tales comunicacións comerciais tamén poden conter ligazóns a sitios de terceiros. Despois de cancelar a subscrición, bloquearemos os seus datos neste contexto para que non reciba máis comunicacións comerciais nosas no futuro.

 

11.ALTERACIÓNS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Só utilizaremos os datos persoais de acordo co establecido na Política de Privacidade que estea en vigor no momento en que se recollan estes datos.

SALES resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade en calquera momento con efectos desde a data de publicación destas modificacións, polo que se recomenda a súa visita cada vez que se acceda a ela. Se nalgún momento decidimos utilizar os datos persoais dun xeito diferente ao declarado no momento en que foron obtidos, notificarase ao Usuario por correo electrónico, sempre que dispoñamos deste. Nese momento, terás a opción de autorizar outros usos ou divulgacións dos datos persoais que nos proporcionara antes do cambio na nosa Política de privacidade.

No caso de que algunha cláusula desta Política de Privacidade fose anulada ou considerada nula, o resto das condicións non se verán afectadas, conservando plenamente a súa validez e vixencia, de acordo coa normativa vixente aplicable en cada momento.

12.LEXISLACIÓN APLICABLE

A privacidade de toda a información facilitada, tanto polo Usuario a través dos distintos formularios de solicitude de datos persoais como mediante a súa gravación, está regulada pola normativa vixente en materia de protección de datos, en particular, polo RXPD e pola LOPDXDD.

 

13.COOKIES

O acceso á Web pode implicar o uso de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor lembre certa información que posteriormente poida ser utilizada. Esta información permítelle identificarse como usuario concreto e gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica sobre o uso e funcionamento da Web.

Aqueles Usuarios que non queiran activar as cookies ou queiran ser informados antes de que sexan almacenadas nos seus dispositivos, poderán configurar o seu propio dispositivo para tal fin. Para máis información, pode consultar a nosa Política de cookies.

900253545
SOLICITAR ESTUDO
SOLICITAR ESTUDO

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.