POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Última actualización: 14-02-2023

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L. (en diante, "SOLAR PROFIT") con NIF B-65959991 e domicilio social na rúa Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Vallès (Barcelona), debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de Barcelona no Tomo 43902, Folio 101, Páxina B-441381, Inscrición 1ª, fai constar que é titular do sitio web https://solarprofit.es/ (en diante, a “Web”) de conformidade coas obrigas establecidas na Lei 34/2002. , do 11 de xullo, sobre servizos da sociedade da información e comercio electrónico (en diante, a “LSSICE”).

 Para unha mellor prestación dos servizos postos a disposición do Usuario, deberán cubrirse todos os datos solicitados a través da Web- Se non se facilitan todos os datos requiridos por SOLAR PROFIT, non se garante que a información e os servizos prestados poidan facilitarse, proporcionarse correctamente ou axustarse ás necesidades do Usuario.

O termo Usuario/s emprégase aquí para referirse a todas as persoas maiores de idade que accedan á Web.

 

INFORMACIÓN BÁSICA RELATIVA AO TRATAMENTO DE DATOS

Responsable do Tratamento

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, S.L.

 

 

 

Finalidade do tratamento

Realizar a prestación dos servizos contratados.

Rexistro e acceso como Usuario da Web

Solicitude de estudo personalizado.

Comunicacións, consultas por correo electrónico, chamadas, SMS e/ou canles de mensaxería instantánea, así como chat en liña.

Xestionar a recepción de currículos.

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico dende SOLAR PROFIT

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico doutras entidades integrantes de GRUPO SOLAR PROFIT e/ou de terceiros colaboradores.

Participación en campañas promocionais.

Xestión do uso de cookies.

Lexitimación do tratamento

O tratamento dos seus datos pode basearse na execución dun contrato; consentimento; interese lexítimo e/ou obriga legal.

Destinatarios

Os datos transferiranse a outras entidades do Grupo Solar Profit, a terceiros colaboradores e a outras entidades cando estean cubertos por unha base lexítima oportuna.

Dereitos

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade dos datos, non estar suxeito a decisións individuais automatizadas e a revogar o consentimento prestado. Así mesmo, pode poñerse en contacto co noso DPO, así como presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, se o considera oportuno.

Información adicional

Pode consultar a continuación a información detallada sobre o tratamento dos seus datos.

 

 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE O TRATAMENTO DE DATOS

 

1. IDENTIDADE E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

Nos termos da normativa aplicable en materia de protección de datos e, en particular, do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que se refire ao tratamento dos datos persoais e a libre circulación destes datos (en diante, o “RXPD”), e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, a “LOPDXDD”), o Responsable do Tratamento é:

Responsable do Tratamento

SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES, SL

NIF

B-65959991

Domicilio social

Calle Farmacia, 30-32, 08450, Llinars del Valles (Barcelona)

Teléfono

900 25 35 45

Correo electrónico de contacto

dpo@solarprofit.es

 

2. CUMPRIMENTO DA NORMATIVA APLICABLE

SOLAR PROFIT adaptou a Web ao RXPD e ao LOPDXDD. Para iso, puxo en práctica aquelas políticas, medios e procedementos técnicos e organizativos necesarios para garantir e protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos seus datos persoais.

A transmisión de datos por parte do usuario dos servizos de SOLAR PROFIT (en diante, o “Usuario”) a través da Web, realízase de forma voluntaria e sendo informado previamente ao tratamento do uso e das finalidades deste.

 

3. PRINCIPIOS QUE APLICAMOS Á SÚA INFORMACIÓN PERSOAL

Os datos facilitados a SOLAR PROFIT por diferentes medios, formularios de contacto en liña ou offline ou calquera outro procedemento utilizado para a recollida dos seus datos, realizaranse de acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos, e coa única finalidade de prestar o servizo sobre o que foi informado.

No tratamento dos seus datos persoais aplicamos os seguintes principios que cumpren os requisitos do RXPD:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: Sempre teremos unha base legal para o tratamento dos seus datos persoais para unha ou varias finalidades concretas das que o informaremos previamente con absoluta transparencia. SOLAR PROFIT infórmalo de que só se recolle a información necesaria para acadar a finalidade do tratamento e só se tratarán os datos que proporcionou para a(s) finalidade(s) para as que foi informado.
 • Principio de minimización de datos: Só imos solicitar os datos estritamente necesarios en relación coas finalidades informadas.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Os datos persoais conservaranse durante o tempo estritamente necesario ata que remate a finalidade para a que foron recollidos, e mentres se manteña a causa que lexitimou o tratamento destes datos persoais. Finalizada a causa que lexitimaba o tratamento, os datos persoais conservaranse debidamente bloqueados durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivarse da relación mantida entre as partes e/ou dos prazos de conservación legalmente establecidos.
 • Principio de integridade: Os seus datos serán tratados de forma que se garanta a seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta a confidencialidade. Debe saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos por parte de terceiros.
 • Principio de confidencialidade: SOLAR PROFIT, na súa calidade de Responsable do Tratamento, garante a confidencialidade no tratamento de todos os datos persoais do Usuario aos que teña acceso. O Responsable de Tratamento, como calquera outra persoa que interveña en calquera fase do tratamento, está suxeito ao máis estrito segredo profesional, co especial compromiso de adoptar os niveis de protección e as medidas necesarias, tanto técnicas como organizativas, para garantir a seguridade dos datos persoais e evitar a súa alteración, mal uso, perda, roubo, tratamento ou acceso non autorizado.
 • Principio de exactitude dos datos: Toda a información que o Usuario facilite a SOLAR PROFIT deberá ser veraz, sendo este o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos prexuízos que cause a SOLAR PROFIT ou a terceiros.

SOLAR PROFIT resérvase o dereito de excluír dos servizos a calquera Usuario que facilitase información falsa, sen prexuízo das demais accións legais que puidesen proceder.

 

4. TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

4.1. RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

Ao facilitarnos os seus datos a través da Web, formularios on-line ou off-line, ou por calquera outro medio, o Usuario garante que estes son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano directo ou indirecto ou da perda que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga.

No caso de que facilite a SOLAR PROFIT datos de terceiros, o Usuario deberá contar co seu consentimento e aceptar cederlle a información contida nesta política, eximindo a SOLAR PROFIT de calquera responsabilidade ao respecto. Non obstante, SOLAR PROFIT poderá realizar comprobacións para comprobar este feito, adoptando as medidas de debida dilixencia que correspondan, de acordo coa normativa de protección de datos.

 

4.2. FINALIDADES DO TRATAMENTO

As finalidades dos tratamentos que realiza SOLAR PROFIT dos datos persoais do Usuario son:

Tratamento de datos

Finalidade do tratamento

Base legal do tratamento

Período de conservación

Realizar a prestación dos servizos contratados

Xestionar a relación contractual co cliente, incluíndo o envío de comunicacións relacionadas coa prestación do servizo e o seu seguimento a través de canles de mensaxería instantánea, correo electrónico, chamadas e/ou SMS.

Execución do contrato.

Transcorridos 6 anos desde a finalización da relación contractual e, se é o caso, despois do exercicio do seu dereito de oposición.

Rexistro e acceso como Usuario da Web

Xestionar o rexistro do Usuario para facer uso da Web e dar acceso ao seu perfil dentro desta.

Consentimento do interesado e, se é o caso, execución do contrato

Revogación do consentimento ou 6 anos despois da finalización da relación contractual.

Solicitude de estudo personalizado

Tramitar a súa solicitude de estudo personalizado para o seu domicilio ou empresa, manter a comunicación entre o Usuario e SOLAR PROFIT e, no seu caso, xestionar o proceso precontractual ata a formalización do contrato.

Consentimento do interesado e, se é o caso, execución do contrato

 

Revogación do consentimento ou 6 anos despois da finalización da relación contractual.

 

Comunicacións, consultas e chat en liña

 

Atender e xestionar adecuadamente as consultas, comentarios, incidencias ou suxestións do Usuario formuladas a través dos formularios habilitados na Web, ou mediante o chat en liña.

Consentimento da persoa interesada

12 meses despois das consultas realizadas.

 

Xestionar a recepción de currículos

Xestionar a recepción dos currículos recibidos a través do apartado habilitado para iso na Web para ofertas de traballo actuais e/ou futuras en SOLAR PROFIT, así como realizar a xestión do proceso selectivo.

Consentimento da persoa interesada

 

12 meses despois da recepción do currículo.

 

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico, de produtos, servizos, noticias, publicidade e demais información relacionada coa actividade comercial de SOLAR PROFIT.

Consentimento da persoa interesada; execución do contrato e interese lexítimo, cando corresponda á súa análise de ponderación previa.

 

Ata a revogación do consentimento ou oposición ao tratamento.

 

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico doutras entidades integrantes de GRUPO SOLAR PROFIT e/ou de terceiros colaboradores.

Envío de comunicacións comerciais e/ou promocionais en formato electrónico, de produtos, servizos, noticias, publicidade e demais información relacionada coa actividade comercial de calquera entidade membro de GRUPO SOLAR PROFIT e/ou terceiros colaboradores.

Consentimento da persoa interesada

 

Ata a revogación do consentimento.

 

Participación en campañas de promoción

 

Xestionar a súa inscrición e participación nas campañas promocionais que melloren as condicións do seu contrato, e outras actividades similares realizadas por SOLAR PROFIT; así como a posta en contacto, captación e xestión do Lead na súa condición de cliente potencial, se é o caso. 

Consentimento da persoa interesada; execución do contrato

Revogación do consentimento ou 6 anos despois da finalización do Contrato.

Uso de cookies

Analizar a navegación dos usuarios e garantir o correcto funcionamento da Web. 

Consentimento do interesado.

Dependendo da duración da cookie. Ver Política de cookies. 

 

4.3. CATEGORÍA DE DATOS

De acordo coas finalidades anteriormente mencionadas, SOLAR PROFIT recolle e trata as seguintes categorías de datos dos Usuarios:

 1. Datos identificativos: nome, apelidos, documento nacional de identificación, enderezo de correo electrónico, teléfono de contacto, enderezo postal, voz e imaxe.
 2. Datos económicos: datos bancarios, nóminas, impostos, subvencións e calquera outro documento necesario para levar a cabo a prestación do servizo.
 3. Datos de características persoais: data de nacemento, nacionalidade.
 4. Datos profesionais: Curriculum Vitae dos candidatos.
 5. Datos do chat en liña: Historial da conversa.
 6. Datos do chat da aplicación de mensaxería instantánea "Whatsapp Business": Historial de conversas e documentos enviados.
 7. No caso de organizar concursos, promocións ou eventos: imaxes, gravacións ou vídeos do usuario, co seu consentimento previo.
 8. Ademais, a través das cookies recollemos certa información relacionada coa súa navegación. O seu tratamento e finalidades están explicados na nosa Política de cookies.

 

Poderán recollerse e tratarse outros datos dos Usuarios obtidos das consultas realizadas polo interesado ou da propia relación comercial, necesarios para a xestión da relación precontractual e para a resolución da consulta.

Respecto ás consultas relacionadas cos servizos ofrecidos e/ou solicitudes de emprego realizadas a través dos formularios dispoñibles nas páxinas "CONTACTO" e "ÚNETE AO EQUIPO", o chat online, así como nos chats de aplicacións de mensaxería instantánea permítese explicar o motivo da consulta e/ou petición, así como no caso de solicitudes de emprego, unha presentación persoal. Teña en conta que as consultas persoais non serán atendidas salvo as estritamente establecidas pola lexislación vixente.

Baixo ningunha circunstancia, o Usuario comunicará datos de categorías especiais (como, por exemplo, datos de saúde, relixión, etc.) por ningunha das canles de contacto establecidos. En caso de facelo, o Usuario exime a SOLAR PROFIT de toda responsabilidade. No caso de que se envíen consultas ou contidos inadecuados, SOLAR PROFIT procederá á súa eliminación.

Así mesmo, nos casos nos que se recollesen datos do formulario "Solicitar estudo" sen o consentimento do interesado, os devanditos datos serán tratados en función do interese lexítimo de Solar Profit consistente en poñerse en contacto cos interesados que cubriron os formularios coa finalidade de que Solar Profit lles proporcione información sobre os seus produtos e servizos, de acordo coa análise da avaliación de interese lexítimo realizada previamente.

 

5. TRATAMENTO DE DATOS POR TERCEROS E CESIÓN

Segundo os fins para os que se recollen os datos persoais, os seus datos persoais poderán ser tratados por:

 • Persoal autorizado de SOLAR PROFIT ou os seus representantes que actúen no seu nome, con suxeición á normativa vixente, en materia de protección de datos, aplicable.
 • Entidades do Grupo SOLAR PROFIT cando sexan estritamente necesarios para levar a cabo os fins de tratamento de datos informado e para o envío de comunicacións comerciais e promocionais sobre os seus servizos, cando previamente preste o seu consentimento. As entidades que integran actualmente o Grupo Solar Profit son as dispoñibles en https://solarprofit.es/es/empresas-grupo-solarprofit/).
 • Terceiros cos que o GRUPO SOLAR PROFIT manteña relacións de colaboración, sempre que se informe previamente o interesado e se recolla debidamente o consentimento.
 • Administracións, Autoridades e Organismos Públicos, incluídos Xulgados e Tribunais, cando así o requira a normativa aplicable.
 • Terceiros provedores de servizos externos que contrate SOLAR PROFIT e que teñan a condición de encargados do tratamento [axencias de publicidade e servizos de mercadotecnia, provedores de servizos informáticos que procesan información, provedor de servizos de chatbot e de “Whatsapp Business”, servidores de hospedaxe, mantemento de soporte de bases de datos, software e aplicacións] . Todo isto só despois de levar a cabo as medidas necesarias para garantir que poidamos compartir esta información e despois de ter asinado un contrato de tratamento de datos cos nosos encargados do tratamento, en cumprimento da normativa de protección de datos.

Se existe unha venda, fusión, consolidación, cambio no control corporativo, transferencia substancial de activos, reorganización ou liquidación de SOLAR PROFIT, entón, segundo o noso criterio, podemos transferir, vender ou ceder a información recollida na Web a unha ou máis partes relevantes.

 

6. MEDIDAS DE SEGURIDADE

SOLAR PROFIT adopta os niveis de seguridade esixidos polo RGPD adecuados á natureza dos datos que se están a tratar en cada momento debido á súa actividade. Neste sentido, utiliza técnicas de cifrado que non permiten a un terceiro rastrexar a identidade do Usuario que interactúa cos nosos servizos. Así mesmo, tamén pode realizar técnicas de anonimización segura dos datos persoais que trate para desenvolver a súa actividade. Non obstante, a seguridade técnica nun medio como Internet non é inexpugnable e pode haber accións maliciosas por parte de terceiros, aínda que SOLAR PROFIT poña todos os medios ao seu alcance para evitar tales accións.

Adicionalmente, para acadar un alto nivel de seguridade no que se refire ao intercambio de comunicacións co Usuario, SOLAR PROFIT apostou polo uso da aplicación de mensaxería instantánea “WhatsApp Business” que proporciona ferramentas con maior garantía para o tratamento de datos e que se configura cun deseño que prioriza a privacidade e seguridade dos devanditos datos. Para máis información ao respecto, visite a súa política de privacidade: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

 

7. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS

Os datos do usuario poden ser transferidos a terceiros países fóra da Unión Europea, se o servidor estiver establecido en terceiros países. Nese caso, Solar Profit adopta as garantías oportunas para a devandita transferencia e adopta todas as medidas técnicas e organizativas oportunas para garantir a seguridade dos datos.

Pode solicitar máis información sobre a adopción de garantías adecuadas para a cesión de datos enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es, “Transferencias Internacionais”.

 

8. DEREITOS DOS INTERESADOS E O SEU EXERCICIO.

De conformidade co RXPD e a LOPDXDD, os Usuarios poden exercer os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: O Usuario poderá preguntar a SOLAR PROFIT se está a tratar os seus datos e, de ser así, acceder a eles.
 • Dereito de rectificación: O Usuario poderá solicitar a rectificación dos datos se estes foren inexactos ou incompletos.
 • Dereito a solicitar a supresión dos seus datos, cando sexa posible. En todo caso, no momento en que o Usuario exerza este dereito, todos os datos persoais vinculados á súa conta, así como a información e contidos que se integren no seu perfil, serán eliminados e permanecerán bloqueados ata a finalización do prazo legal establecido.  Así mesmo, no caso de que o Usuario exerza o dereito a suprimir os datos necesarios para que SOLAR PROFIT poida prestar os servizos da Web, SOLAR PROFIT verase obrigado a rescindir a súa relación co Usuario, procedendo á baixa, sen dereito a ningunha reclamación por parte desta.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento: Neste caso só os conservaremos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
 • Dereito a opoñerse ao tratamento: SOLAR PROFIT deixará de tratar os datos de carácter persoal, coa excepción de que deberán continuar sendo tratados por motivos de interese lexítimo imperioso ou para o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito á portabilidade dos datos: No caso de que o Usuario queira que os seus datos sexan tratados por outro responsable do tratamento, SOLAR PROFIT facilitaralle a cesión dos seus datos ao novo responsable do tratamento se ambos dispoñen dos medios técnicos necesarios para facelo.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais.
 • Dereito a revogar o consentimento: Se o Usuario outorgase o consentimento para unha finalidade determinada, poderá retiralo cando así o desexe, sen que iso afecte a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos: Se considera que se produciu unha infracción da lexislación de protección de datos no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais (https://www.aepd.es/es)

Para exercer os seus dereitos, pode utilizar os modelos e formularios dispoñibles na páxina web oficial da Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos), e escribir ao domicilio social de SOLAR PROFIT ou ao enderezo de correo electrónico dpo@solarprofit.es, REF: “Protección de datos”.

 

9. CONSENTIMIENTO DO USUARIO

O Usuario declara ter lido e aceptado expresamente esta Política de Privacidade.

O Usuario comprométese a manter indemne a SOLAR PROFIT ante calquera posible reclamación, multa ou sanción que puidese esixir asumir como consecuencia do incumprimento por parte do Usuario do deber descrito neste parágrafo.

 

10. ENVÍO DE COMUNICACIÓNS

No caso de que o Usuario nos autorizase a iso, SOLAR PROFIT tratará os datos persoais facilitados para o envío de comunicacións comerciais e promocionais por medios electrónicos sobre produtos e servizos relacionados con SOLAR PROFIT, así como das entidades integrantes do Grupo Solar Profit e de terceiros con aqueles que mantén relacións de colaboración.

Lembrámoslle que se mantén unha relación contractual con SOLAR PROFIT, tamén poderemos enviarlle comunicacións comerciais unicamente relacionadas cos bens e servizos de SOLAR PROFIT, en función da execución do contrato. Adicionalmente, poderanse enviar comunicacións relacionadas coa execución do contrato, tales como recordatorios de citas e visitas planificadas, a través de SMS, "Whatsapp Business" e/ou correo electrónico. Estas comunicacións non teñen finalidade comercial e o seu obxectivo exclusivo é realizar a correcta prestación dos servizos que o interesado contratase.

Pode revogar o seu consentimento ou opoñerse ao tratamento en calquera momento facendo clic na ligazón que se proporciona en cada newsletter ou enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es.  Tales comunicacións comerciais tamén poden conter ligazóns a sitios de terceiros. Almacenaremos os seus datos mentres estea subscrito ás newsletters e boletíns correspondentes. Despois de cancelar a subscrición, bloquearemos os seus datos neste contexto para que non reciba máis comunicacións comerciais nosas no futuro.

Se non desexa recibir este tipo de notificacións de seguimento relacionadas coa prestación do servizo, pode solicitar a baixa enviando un correo electrónico a dpo@solarprofit.es ou chamando ao teléfono gratuíto 900 25 35 45.

 

11. ALTERACIÓNS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Só utilizaremos os datos persoais de acordo co establecido na Política de Privacidade que estea en vigor no momento en que se recollan estes datos.

SOLAR PROFIT resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade en calquera momento con efectos desde a data de publicación destas modificacións na Web, polo que se recomenda a súa visita cada vez que se acceda a ela. Se nalgún momento decidimos utilizar os datos persoais dun xeito diferente ao declarado no momento en que foron obtidos, notificarase ao Usuario por correo electrónico, sempre que dispoñamos deste. Nese momento, terás a opción de autorizar outros usos ou divulgacións dos datos persoais que nos proporcionara antes do cambio na nosa Política de privacidade.

No caso de que algunha cláusula desta Política de Privacidade fose anulada ou considerada nula, o resto das condicións non se verán afectadas, conservando plenamente a súa validez e vixencia, de acordo coa normativa vixente aplicable en cada momento.

 

12. LEXISLACIÓN APLICABLE

A privacidade de toda a información facilitada, tanto polo Usuario a través dos distintos formularios de solicitude de datos persoais, como a accesible a través da Web, está regulada pola normativa vixente en materia de protección de datos, especialmente polo RXPD e pola LOPDXDD.

 

13. COOKIES

O acceso á Web pode implicar o uso de cookies. As cookies son pequenas cantidades de información que se almacenan no navegador utilizado por cada usuario para que o servidor lembre certa información que posteriormente poida ser utilizada. Esta información permítelle identificarse como usuario concreto e gardar as súas preferencias persoais, así como información técnica sobre o uso e funcionamento da Web. Aqueles Usuarios que non queiran activar as cookies ou queiran ser informados antes de que sexan almacenadas nos seus dispositivos, poderán configurar o seu propio dispositivo para tal fin. Para máis información, pode consultar a nosa Política de cookies

900253545
SOLICITAR ESTUDO
SOLICITAR ESTUDO

Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que la página web funcione correctamente. Esta categoría solo incluye las cookies que garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad de la página web. Estas cookies no almacenan ningún tipo de información personal.

Cookies no necesarias
Les cookies que pueden no ser particularmente necesarias para el funcionamiento de la página web y que se utilizan específicamente para recabar datos personales de los usuarios a través de análisis, anuncios y otros contenidos integrados, se denominan cookies no necesarias. Es obligatorio obtener su consentimiento antes ejecutar estas cookies en la página web. Estas son:

GUARDAR

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar estudios estadísticos y analizar la navegación en nuestra página web. Pulse “Aceptar” si acepta el uso de todas las cookies o “Configurar” para rechazar y/o configurar la utilización de cookies. Para obtener más información, pulse aquí.